Mavral Sokak’ta atık su hattı yenileniyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak alt ya­pı­ya bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Mav­ral so­kak­ta ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi ver­di.

Mavral Sokak’ta atık  su hattı yenileniyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak alt ya­pı­ya bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Mav­ral so­kak­ta ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi ver­di.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Mav­ral So­kak­ta de­vam eden ka­nal ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı ile atık su hat­tın­da mey­da­na ge­le­cek ka­çak­la­rın önü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Gül, "Gü­ne­şev­ler 8. So­kak­tan (Cum­hu­ri­yet Or­ta Oku­lu ya­nı) baş­la­yıp Mav­ral So­kak ve Ça­tal­ha­vuz 12. so­ka­ğa ka­dar, ora­dan da Va­rin­li Cad­de­si­ne ka­dar atık su hat­tı­nı ye­ni­li­yo­ruz" de­di.
Mev­cut ka­na­li­zas­yon hat­tı­nın es­ki­me­si se­be­biy­le bu böl­ge­de hat­tın ye­ni­len­di­ği­ni ifa­de eden Baş­kan Gül, atık su hat­tı­na tah­li­ye ka­pa­si­te­si­ni ar­tı­ra­cak 300'lük be­ton bo­ru­lar dö­şe­dik­le­ri­ni söy­le­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER