Mühendislerin maaşlarına düzenleme

İl Ge­nel Mec­li­si Ekim ayı son top­lan­tı­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Baş­kan Ha­lil İb­ra­him Ka­ya baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan mec­lis, açı­lış yok­la­ma­sı ve ön­ce­ki gün tu­ta­nak öze­ti­nin okun­ma­sı ile baş­la­dı.

Mühendislerin maaşlarına düzenleme

FA­TİH BAT­TAR
İl Ge­nel Mec­li­si Ekim ayı son top­lan­tı­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Baş­kan Ha­lil İb­ra­him Ka­ya baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan mec­lis, açı­lış yok­la­ma­sı ve ön­ce­ki gün tu­ta­nak öze­ti­nin okun­ma­sı ile baş­la­dı.
Top­lan­tı­da İl Özel İda­re­si’nde tam za­man­lı söz­leş­me­li per­so­nel ola­rak gö­rev ya­pa­cak 4 mü­hen­dis per­so­ne­le 2 bin 235 TL net üc­ret ar­tı 1 445 TL net ek öde­me ol­mak üze­re top­lam 3 bin 680 TL ay­lık net üc­ret öden­me­si hu­su­su gö­rü­şül­dü. Baş­kan ta­ra­fın­dan oya su­nu­lan hu­sus oy bir­li­ği ile ka­bul edil­di.


Top­lan­tı­da ay­rı­ca Ala­ca­hö­yük ve Es­ki­ya­par Hö­yük 1.de­re­ce sit alan­la­rın­da bu­lu­nan özel mül­ki­ye­te ait 57 adet ta­şın­ma­zın ka­mu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rın­da ta­şın­maz­la­rın ta­pu­la­rı Ma­li­ye adı­na tes­cil edi­lir­ken, 12 adet ta­şın­ma­zın seh­ven İl Özel İda­re­si­ne adı­na tes­cil edil­me­si­ne iliş­kin, 12 adet ta­şın­ma­zın ta­pu­la­rı Ma­li­ye adı­na tes­cil­le­ri­nin dev­re­dil­me­si hu­su­su gö­rü­şül­dü. Baş­kan hu­su­su oy bir­li­ği­ne sun­du. Ko­nu araş­tı­rıl­ma­sı için İmar ve Ba­yın­dır­lık Ko­mis­yo­nu’na ha­va­le edil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER