Mustafa Yolyapar anılacak

Ço­rum Ha­ber Ga­ze­te­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mus­ta­fa Yol­ya­par, ve­fa­tı­nın 4. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le, 12 Ekim cu­ma gü­nü sa­at 10.30’da, Ulu­me­zar’da­ki kab­ri ba­şın­da anı­la­cak.

Mustafa Yolyapar anılacak

Ço­rum Ha­ber Ga­ze­te­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mus­ta­fa Yol­ya­par, ve­fa­tı­nın 4. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le, 12 Ekim cu­ma gü­nü sa­at 10.30’da, Ulu­me­zar’da­ki kab­ri ba­şın­da anı­la­cak.

1980’le­rin or­ta­la­rın­dan baş­la­ya­rak Ço­rum ye­rel ba­sı­nı­na çey­rek asır­dan faz­la hiz­met et­miş olan Mus­ta­fa Yol­ya­par, 12 Ekim 2014 ta­ri­hin­de, kalp da­mar­la­rın­da mey­da­na ge­len ani tı­kan­ma ne­de­niy­le 48 ya­şın­da ha­ya­ta ve­da et­miş­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER