NB Gross Temizlik Market açıldı

İş­let­me­ci­li­ği­ni Nu­ri Şen­gül’ün yap­tı­ğı NB Gross Te­miz­lik Mar­ket, Ka­ra­ke­çi­li ma­hal­le­si Al­bay­rak Cad­de­si nu­ma­ra 27 (Al­bay­rak İl­ko­ku­lu kar­şı­sı) ad­re­sin­de hiz­me­te gir­di.

NB Gross Temizlik Market açıldı

FA­TİH BAT­TAR
İş­let­me­ci­li­ği­ni Nu­ri Şen­gül’ün yap­tı­ğı NB Gross Te­miz­lik Mar­ket, Ka­ra­ke­çi­li ma­hal­le­si Al­bay­rak Cad­de­si nu­ma­ra 27 (Al­bay­rak İl­ko­ku­lu kar­şı­sı) ad­re­sin­de hiz­me­te gir­di.
600 met­re­ka­re­lik ma­ğa­za­sıy­la, te­miz­lik ürün­le­ri­nin ad­re­si olan NB Gross Te­miz­lik Mar­ket’in açı­lı­şı­na AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve MKYK üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.


Te­miz­lik sek­tö­rü­nün 24 yıl­lık fir­ma­sı Ba­ha­rım Te­miz­lik Ürün­le­ri fir­ma­sı, NB Gross Te­miz­lik Mar­ket'le sek­tö­re ye­ni bir so­luk ge­tir­di.
NB Gross Te­miz­lik Mar­ket iş­let­me sa­hi­bi Nu­ri Şen­gül, uy­gun fi­yat se­çe­nek­le­ri ile Ço­rum hal­kı­nın hiz­me­tin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Açı­lı­şa özel %20’le­re va­ran in­di­rim kam­pan­ya­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Şen­gül, ye­ni ma­ğa­za­la­rın­da ye­ni bir kon­sept­le, tüm müş­te­ri­le­re da­ha iyi hiz­met ver­me­nin ça­ba­sı ve he­ye­ca­nı içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı ak­tar­dı.
Açı­lı­şa ka­tı­lan AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve MKYK üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, iş­ye­ri­nin Ço­rum’a ve Ço­rum hal­kı­na ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du.
Tür­ki­ye’nin eko­no­mik ola­rak ya­vaş ya­vaş dü­zel­di­ği­ne dik­kat çe­ken Cey­lan, bu tür iş­let­me­le­rin ço­ğal­ma­sı­nın hem Ço­rum, hem de ül­ke eko­no­mi­si için önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER