Özgür-Der’li gençler kampta buluştu

Özgür-Der Çorum Şubesi'nin her yıl düzenlediği liseli gençler kampı, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çukurhan Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Özgür-Der’li gençler kampta buluştu

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, 28 Tem­muz-1 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şen kamp­ta genç­le­re iba­det bi­lin­ci ve dü­zen­li iba­det alış­kan­lı­ğı, gö­rev ve so­rum­lu­luk üst­len­me ve bir­lik­te da­ya­nış­ma, prog­ram­lı ki­tap oku­ma, gün me­sa­isi­ni prog­ram­lı kul­la­na­bil­me alış­kan­lık­la­rı ka­zan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı. 


Cep te­le­fon­la­rı­nı kul­lan­ma­yan genç­le­rin kam­pın­da sa­bah na­ma­zı ile baş­la­yan gün­lük prog­ram, ce­ma­at­le kı­lı­nan her na­maz son­ra­sı oku­nan Kur'an'ın ar­dın­dan Türk­çe me­ali­nin ve­ril­me­si ve gün­lük ez­ber ile de­vam et­ti. Kur'an ayet­le­ri­nin ve ha­dis­le­rin ez­ber­len­me­si­nin ar­dın­dan nö­bet­çi­le­rin ha­zır­la­dı­ğı kah­val­tı sof­ra­la­rın­da bu­lu­şan genç­ler, sa­bah er­ken sa­at­ler­de ilk ders­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­ler. Genç­le­rin ha­zır­la­nıp sun­du­ğu ah­lak, iba­det, şa­hit­lik, da­vet ve teb­liğ bi­lin­ci ders­le­ri­ne ila­ve­ten sos­yal med­ya kul­la­nı­mın­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken­ler de ele alın­dı.


Her Müs­lü­man gen­cin bil­me­si ge­re­ken mü­ez­zin­lik il­mi­ha­li­nin iş­len­di­ği ders­ler­de ezan, ga­met, dua, tes­bi­hat ko­nu­la­rı ele alı­nır­ken genç­ler, na­maz­lar­da uy­gu­la­ma­lı imam­lık ve mü­ez­zin­lik yap­ma imkânı bul­du­lar.
Tev­hid ve Ada­let, Kı­yam, Ra­bia, Di­ri­liş, Yö­ne­liş grup­la­rı­na ay­rı­lan genç­ler gün­lük ye­mek, te­miz­lik, ik­ram ve iki­şer sa­at­lik ge­ce nö­bet­le­rin­den so­rum­lu ol­du­lar. Grup baş­kan­la­rı da ken­di gru­bu­nun so­rum­lu­luk­la­rı­nı za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri için özen gös­ter­di­ler. Ser­best va­kit­ler­de vo­ley­bol, ge­zi, sat­ranç, zekâ ve stra­te­ji oyun­la­rı, ödül­lü bil­gi ya­rış­ma­sı ile va­kit ge­çi­ren genç­ler, her gün ki­tap oku­ma saa­tin­de Ab­dul­lah Ber­gu­si'nin Öz­gür­lü­ğün Fec­ri ad­lı ki­ta­bı­nı oku­du­lar.


Kam­pı zi­ya­ret eden eği­tim­ci Ömer İs­lam "Kul­luk Bi­lin­ci­miz", Avu­kat Ömer Kı­lıç "Müs­lü­man­la­rın Ada­let An­la­yı­şı", eği­tim­ci Mus­ta­fa Ke­rim Ün­gör "So­rum­lu­luk­la­rı­mız" ve Amas­ya İHH Tem­sil­ci­si Ser­dal Ben­li de "Yar­dım So­rum­lu­lu­ğu­muz ve İn­sa­ni Yar­dım­la­ra Ba­kı­şı­mız" ko­nu­la­rın­da su­num­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­rip genç­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı­lar. 


Ak­şam na­ma­zı­nın ar­dın­dan ya­kı­lan ateş ba­şın­da et­kin­lik­ler de­vam et­ti ve genç­ler Grup Tu­va'nın ses­len­dir­di­ği İs­la­mi ez­gi­le­re eş­lik et­ti­ler. Genç­ler yat­sı na­ma­zı­nın ar­dın­dan din­len­mek için oda­la­rı­na çe­ki­lir­ken, sa­bah na­ma­zı­na ka­dar de­vam ede­cek nö­bet gö­rev­le­ri de baş­la­mış olu­yor­du. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2018, 11:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER