Pastırma sıcakları geliyor

Ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın önü­müz­de­ki haf­ta bo­yun­ca Or­ta Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ge­ne­lin­de his­se­di­lir de­re­ce­de ar­ta­rak, mev­sim nor­mal­le­ri­nin 3 ila 6 de­re­ce üze­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min edi­li­yor. 

Pastırma sıcakları geliyor

Ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın önü­müz­de­ki haf­ta bo­yun­ca Or­ta Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ge­ne­lin­de his­se­di­lir de­re­ce­de ar­ta­rak, mev­sim nor­mal­le­ri­nin 3 ila 6 de­re­ce üze­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min edi­li­yor. 
 Me­te­oro­lo­ji 10. Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, önü­müz­de­ki bir haf­ta bo­yun­ca Or­ta Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin yük­sek ba­sınç mer­ke­zi ile Ku­zey Af­ri­ka üze­rin­den ge­len sı­cak ha­va­nın et­ki­sin­de ka­la­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni du­yur­du. 
 Me­te­oro­lo­ji 10. Böl­ge Mü­dür­lü­ğü Böl­ge Tah­min ve Uya­rı Mer­ke­zi (BTUM), son tah­min­ler hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lun­du. Açık­la­ma­da, “Haf­ta or­ta­sın­dan bu ya­na et­ki­li olan so­ğuk ve ya­ğış­lı ha­va, böl­ge­mi­zi terk et­ti. So­ğuk ve ya­ğış­lı sis­te­min böl­ge ge­ne­lin­de yer yer kuv­vet­li ya­ğış­la­rın mey­da­na gel­me­si­ne ve ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın da his­se­di­lir de­re­ce­de azal­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. His­se­di­lir de­re­ce­de aza­lan ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın böl­ge­mi­zin iç ke­sim­le­rin­de de­vam eden zi­rai fa­ali­yet­ler için don ris­ki oluş­tur­du­ğu gö­rül­müş­tür. Ya­pı­lan son tah­min ve me­te­oro­lo­jik de­ğer­len­dir­me­le­re gö­re; önü­müz­de­ki bir haf­ta bo­yun­ca böl­ge­mi­zin yük­sek ba­sınç mer­ke­zi ile Ku­zey Af­ri­ka üze­rin­den ge­len sı­cak ha­va­nın et­ki­sin­de ka­la­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Bu ne­den­le, haf­ta bo­yun­ca böl­ge ge­ne­lin­de ya­ğış bek­len­mi­yor. Özel­lik­le, yük­sek ba­sın­cın ve açık ge­çe­cek olan ha­va­nın ge­ce sa­at­le­rin­de rad­yas­yon kay­bı­na ne­den ola­ca­ğı ve bu­na bağ­lı ola­rak da böl­ge­mi­zin iç ke­sim­le­rin­de ge­ce ve sa­bah ilk sa­at­ler­de yer yer sis ve pus ha­di­se­si­nin mey­da­na ge­le­ce­ği bek­le­ni­yor. Ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın önü­müz­de­ki haf­ta bo­yun­ca böl­ge­miz ge­ne­lin­de his­se­di­lir de­re­ce­de ar­ta­rak, mev­sim nor­mal­le­ri­nin 3 ila 6 de­re­ce üze­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min edi­li­yor. Haf­ta bo­yun­ca ba­zı il mer­kez­le­ri­miz­de öl­çü­le­cek olan gü­nün en yük­sek ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın; Sam­sun ve Amas­ya’da 24, Si­nop, Kas­ta­mo­nu ve To­kat’ta 23, Ço­rum ve Or­du’da 22 de­re­ce­ye ka­dar ula­şa­ca­ğı bek­le­ni­yor” de­nil­di. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER