PTT, minikleri sevindirdi

Ço­rum PTT Baş­mü­dür­lü­ğü, Me­ci­tö­zü Emir­bağ Şe­hit Ünal Şen­türk İl­ko­ku­lu mi­nik­le­ri­nin yü­zü­nü gül­dür­dü. 

PTT, minikleri sevindirdi

Ço­rum PTT Baş­mü­dür­lü­ğü, Me­ci­tö­zü Emir­bağ Şe­hit Ünal Şen­türk İl­ko­ku­lu mi­nik­le­ri­nin yü­zü­nü gül­dür­dü. 
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, PTT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len pet­te çan­ta­sı, PTT Ço­cuk der­gi­si, bo­ya ka­le­mi se­ti, bo­ya­ma ki­ta­bı, ‘Bil­gi Ça­ğı­na Not­lar’ ki­ta­bı ve çe­şit­li oyun­cak­lar mi­nik­le­re he­di­ye edil­di. Ço­rum PTT Baş­mü­dü­rü Zi­ya Ba­şı­açık ta­ra­fın­dan ve­ri­len he­di­ye­le­ri alan mi­nik­le­rin se­vin­ci gö­rül­me­ye de­ğer­di.


PTT Baş­mü­dü­rü Ba­şı­açık’ın zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Okul Mü­dü­rü Za­fer Ay­dın, “İl mer­ke­zi­ne uzak ol­ma­la­rı­na kar­şın biz­le­ri ha­tır­la­yan ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi se­vin­di­ren Baş­mü­dür Zi­ya Ba­şı­açık şah­sın­da tüm PTT ca­mi­ası­na te­şek­kür ede­rim.” de­di.


 Ba­şı­açık, “PTT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ola­rak ya­rı­nın bü­yük­le­ri öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin eği­tim ha­ya­tı­na bir neb­ze ol­sun kat­kı sağ­la­dıy­sak ne mut­lu bi­ze. Mi­nik­le­rin yüz­le­rin­de­ki gü­lüm­se­me tüm hiz­met­le­rin üze­rin­de. Da­ha ön­ce ol­du­ğu gi­bi PTT ai­le­si ola­rak mi­nik­le­ri­mi­ze za­man za­man sür­priz­ler ya­pa­ca­ğız. Ge­çen se­ne Tan­rı­ver­miş kö­yü ve Çit­li kö­yü okul­la­rı­mı­za zi­ya­ret yap­tık çe­şit­li he­di­ye­ler ver­dik. Bu se­ne Emir­bağ­da­yız. Ço­rum PTT Baş­mü­dür­lü­ğü ola­rak Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün des­te­ğiy­le  bu zi­ya­ret­le­ri­mi­zi de­vam et­ti­re­ce­ğiz.” di­ye ko­nuş­tu. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 09:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER