Rektör’den MİSİAD’a açık çek

Ço­rum Mİ­Sİ­AD Baş­ka­nı Sa­tıl­mış Bı­çak­çı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Rek­tör Re­ha Me­tin Al­kan’a ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.

Rektör’den MİSİAD’a açık çek

Ço­rum Mİ­Sİ­AD Baş­ka­nı Sa­tıl­mış Bı­çak­çı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Rek­tör Re­ha Me­tin Al­kan’a ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, zi­ya­ret­te Ço­rum’a ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si’ne yap­tı­ğı kat­kı­lar ne­de­niy­le Rek­tör Re­ha Me­tin Al­kan’a te­şek­kür­le­ri­ni su­nan Mİ­Sİ­AD Baş­ka­nı Sa­tıl­mış Bı­çak­çı, “Mİ­Sİ­AD ola­rak Ço­rum’da ve il­çe­le­ri­miz­de önem­li gö­rev­ler yü­rüt­mek­te­yiz. Mİ­Sİ­AD ola­rak fa­ali­yet alan­la­rı­mı­zı ge­niş­let­mek ve dün­ya­da­ki tüm ül­ke­ler­de önem­li iş­ler yap­mak is­ti­yo­ruz. Şu an ge­nel baş­ka­nı­mız ön­cü­lü­ğün­de 64 ül­ke­de bu­lun­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’de ise 81 il­de gö­rev yap­mak­ta­yız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Mİ­Sİ­AD’ın önem­li bir gö­re­vi ol­du­ğu­nu, ya­yıl­dı­ğı ül­ke sa­yı­sı ola­rak Ço­rum’a çok kat­kı sağ­la­ya­bi­le­cek ra­kam­la­ra ulaş­tı­ğı­nı ifa­de eden Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Re­ha Me­tin Al­kan, Ço­rum’a ya­ban­cı öğ­ren­ci ge­ti­ri­mi ko­nu­sun­da is­tek­le­ri­ni Bı­çak­çı’ya ilet­ti. Rek­tör Al­kan, “Mİ­Sİ­AD gi­bi yer­li ve mil­li in­san­la­rın Hi­tit Üni­ver­si­te­si’ne ya­ban­cı öğ­ren­ci ge­tir­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ön­le­ri­ne dü­şüp, özel ola­rak se­çip, yurt­dı­şın­dan öğ­ren­ci ge­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor. Yur­ti­çin­de za­ten sı­kın­tı­mız yok ama yurt­dı­şın­da bu­lu­nan 64 tem­sil­ci­li­ği­niz ara­cıy­la bi­ze kaç ta­ne öğ­ren­ci ge­ti­re­bi­li­yor­sa­nız ge­ti­rin, si­ze açık çek ve­ri­yo­rum; ko­şul­la­rı­mı­zı sağ­la­dı­ğı sü­re­ce öğ­ren­ci­le­ri üni­ver­si­te­ye alı­rım.” de­di.
Rek­tör Al­kan’ın is­te­ği üze­ri­ne Mİ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Fe­ri­dun Ön­cel’e te­le­fon­la ula­şıl­dı. İs­tek­le­ri­ni biz­zat Mİ­Sİ­AD Baş­ka­nı’na ile­ten Rek­tör Al­kan, ko­nuş­ma­nın so­nun­da Ge­nel Baş­kan Fe­ri­dun Ön­cel’i Ço­rum’a da­vet et­ti.


‘25 BİN Kİ­Şİ­LİK BÜ­YÜK BİR ÜNİ­VER­Sİ­TE OL­DUK’
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Rek­tör Re­ha Me­tin Al­kan, Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin öğ­ren­ci­siy­le, aka­de­mis­ye­niy­le 25 bin ki­şi­lik bü­yük bir üni­ver­si­te­si ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Hi­tit Üni­ver­si­te­si­nin ya­kın za­man­da Tür­ki­ye’de ilk 50 üni­ver­si­te­si­nin içi­ne gi­re­ce­ği­ni, bu bü­yü­mey­le Ço­rum için bü­yük bir mar­ka ola­ca­ğı­nı ifa­de eden Al­kan, Ço­rum hal­kı­nın, iş adam­la­rı­nın ve Ço­rum’da ya­şa­yan her­ke­sin bu üni­ver­si­te için bir­lik ol­ma­sı ve bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin bir dev­let üni­ver­si­te­si ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Rek­tör Al­kan, “Hi­tit Üni­ver­si­te­si ka­mu­nun üni­ver­si­te­si­dir. Biz he­sap ve­ri­le­bi­lir kav­ra­mı­na kalp­ten ina­nan in­san­la­rız. Bir ek­sik gö­rül­dü­ğü za­man ah­la­kı­mız ge­re­ği, di­ni­miz ge­re­ği ön­ce uya­rıl­ma­sı la­zım. Bu­ra­da bi­zim bir ih­ma­li­miz var­sa dü­zel­til­me­si için yar­dım­cı olun­ma­sı ge­re­kir. İh­ti­ma­li­miz yok­sa da da­ha iyi na­sıl ya­pı­la­bi­lir di­ye­rek be­ra­ber omuz omu­za ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. Bi­zim­le pay­la­şıl­ma­yan şey­le­ri dü­zelt­me şan­sı­na sa­hip de­ği­liz. Ba­zen biz de gö­re­mi­yo­ruz, far­kın­da ola­mı­yo­ruz. Unut­ma­ma­lı­yız ki bu üni­ver­si­te Ço­rum’un çok önem­li bir de­ğe­ri­dir. Bu üni­ver­si­te Ço­rum’un göz­be­be­ği­dir. Bu yüz­den bu üni­ver­si­te­nin en iyi şe­kil­de yö­ne­til­me­si, en gü­zel şe­kil­de ha­re­ket et­me­si ge­re­kir.” di­ye ko­nuş­tu.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER