Resume Adıyaman Çiğ Köfte’den zamlara rağmen kampanya

Re­su­me Adı­ya­man Çiğ Köf­te, son gün­ler­de ya­pı­lan zam­la­ra kar­şı çiğ köf­te­de kam­pan­ya baş­la­ta­rak, her ayın 15’in­de bir gün ya­pı­lan  %50 be­da­va çiğ­köf­te kam­pan­ya­sı­nı dört gü­ne çı­kar­dı.

Resume Adıyaman Çiğ Köfte’den zamlara rağmen kampanya

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Re­su­me Adı­ya­man Çiğ Köf­te, son gün­ler­de ya­pı­lan zam­la­ra kar­şı çiğ köf­te­de kam­pan­ya baş­la­ta­rak, her ayın 15’in­de bir gün ya­pı­lan  %50 be­da­va çiğ­köf­te kam­pan­ya­sı­nı dört gü­ne çı­kar­dı.
Re­su­me Adı­ya­man Çiğ Köf­te Ga­zi Cad­de­si Ye­ni­yol Ma­hal­le­si nu­ma­ra 11/A’da müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor.

‘HER AYIN 15’İN­DE BİR GÜN DE­ĞİL DÖRT GÜN KAM­PAN­YA’
Re­su­me Adı­ya­man Çiğ Köf­te iş­let­me­ci­si Yük­sel Çe­le­bi, her ayın 15’in­de bir gün yap­tık­la­rı %50 be­da­va çiğ­köf­te kam­pan­ya­sı­nı son gün­ler­de ya­pı­lan zam­la­ra kar­şı dört gü­ne çı­kar­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, kam­pan­ya­nın bu­gün baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di.
Kam­pan­ya­nın 16 Ekim sa­ba­hı bi­te­ce­ği­ni ifa­de eden Çe­le­bi, “Kam­pan­ya sü­re­si bo­yun­ca dükkânın önü­ne stant ku­ra­ca­ğım ve va­tan­daş­la­rı­mı­za ik­ram­da bu­lu­na­ca­ğım” de­di.

TOP­TAN SA­TIŞ­LAR­DA ÖZEL İN­Dİ­RİM
 Ge­ce sa­at 02.00’a ka­dar pa­ket ser­vis­le­ri­nin ol­du­ğu­nu da ak­ta­ran Çe­le­bi, “Top­tan sa­tış­lar­da da va­tan­daş­la­ra özel in­di­ri­mi­miz de­vam edi­yor. Çiğ köf­te­nin ya­nı­sı­ra göz­le­me, çöp şiş pa­ta­tes ve mid­ye hiz­me­ti de ve­ri­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
AK
AK - 4 yıl Önce

verdiğiniz için fakat midye yemesi dinimizde sakıncalı imiş midye satmasanız daha iyi olur hayırlı

SIRADAKİ HABER