‘Şanlı tarihimizin ebedi kahramanları’

Ço­rum SMMMO Baş­ka­nı Ali Can Do­ğan, 19 Ey­lül Ga­zi­ler Gü­nü ne­de­niy­le tüm ga­zi­le­ri­mi­ze say­gı ve min­net­le­ri­ni ilet­ti.

‘Şanlı tarihimizin  ebedi kahramanları’

Ço­rum Ser­best Mu­ha­se­be ve Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı (SMMMO) Baş­ka­nı Ali Can Do­ğan, 19 Ey­lül Ga­zi­ler Gü­nü ne­de­niy­le ya­yım­la­dı­ğı me­sa­jın­da; tüm ga­zi­le­ri­mi­ze say­gı ve min­net­le­ri­ni ilet­ti.

Do­ğan, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: “Ta­rih bo­yun­ca hür ve ba­ğım­sız ya­şa­mış Türk mil­le­ti iş­gal ve esa­re­te alı­şık ol­ma­yan asil ve bü­yük bir mil­let­tir. Bu ne­den­le ta­ri­hin­de bu uğur­da çok sa­vaş yap­mış bir çok in­sa­nı­nı şe­hit ve ga­zi ver­miş­tir. I. Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra cen­net va­ta­nın top­rak­la­rı­nı iş­gal eden iş­gal güç­le­ri­ne kar­şı Mus­ta­fa Ke­mal'in ön­der­li­ğin­de şe­ref­li bir kur­tu­luş mü­ca­de­le­si ver­miş­tir.

Va­ta­nı­mı­zın ve mil­le­ti­mi­zin var­lı­ğı­nın de­va­mı­nı, bay­ra­ğı­mı­zın gök­ler­de dal­ga­lan­ma­sı­nı, öz­gür­lü­ğü­mü­zün ko­run­ma­sı­nı ve mil­let­çe na­mu­su­muz­la, şe­re­fi­miz­le ya­şa­ma­mı­zı ga­zi ve şe­hit­le­ri­mi­ze borç­lu­yuz. Bü­tün bun­lar­dan do­la­yı on­la­ra say­gı ve sev­gi du­yu­yo­ruz.

Türk ulu­su­nun şan­lı ta­ri­hi; biz­le­re gu­rur ve­ren, her za­man övün-dü­ğü­müz eş­siz des­tan­lar ve za­fer­ler­le do­lu­dur. Bu za­fer­le­ri bi­ze ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit­le­ri­miz ya­şat­mış­lar­dır. Va­ta­nı­mı­zı ve mil­le­ti­mi­zi, Türk dev­le­ti­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­mak için va­ta­nın her ka­rı­şı­na kan­la­rı­nı akıt­mış­lar­dır. Sa­vaş­lar­da des­tan­lar ya­za­rak ta­ri­he al­tın harf­ler­le geç­miş­ler­dir. Şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­zin ha­tı­ra­la­rı­nı yü­cel­te­rek on­la­ra sa­hip çık­ma­lı­yız. Böy­le­lik­le ulu­su­mu­zun gön­lün­de hak et­tik­le­ri ye­ri ala­cak­lar­dır. Bu dav­ra­nış da Türk ulu­su­nun ve­fa ör­nek­le­ri­nin en yü­ce­si ola­cak­tır. 

Bu­gün mil­let ola­rak, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de, ba­ğım­sız ve hür ya­şı­yor­sak, bu­nu aziz şe­hit­le­ri­mi­ze ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze borç­lu ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­ci için­de, bü­yük ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı baş­ta ol­mak üze­re, aziz şe­hit­le­ri­mi­zi ve ebe­di­ye­te in­ti­kal eden ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor, ha­yat­ta olan ga­zi ve ma­lul­le­ri­mi­zi de min­net, sev­gi ve say­gıy­la se­lam­lı­yor, ai­le­le­ri ile bir­lik­te sağ­lık­lı ve hu­zur­lu ömür­ler di­li­yo­rum.”  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER