Sebze Meyve Hali işyeri kiralama ihalesi yapıldı

Ço­rum Be­le­di­ye­si seb­ze mey­ve ha­lin­de bu­lu­nan 2 adet iş ye­ri­nin ki­ra­ya ve­ril­me iha­le­si dün ger­çek­leş­ti­ril­di.

Sebze Meyve Hali işyeri kiralama ihalesi yapıldı

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum Be­le­di­ye­si seb­ze mey­ve ha­lin­de bu­lu­nan 2 adet iş ye­ri­nin ki­ra­ya ve­ril­me iha­le­si dün ger­çek­leş­ti­ril­di.
Sa­at 14.00’da Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nu’nda Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le açık ar­tır­ma usu­lü ger­çek­leş­ti­ril­di.
Kul­la­nım ala­nı 170 met­re­ka­re olan 2 adet iş ye­ri için iki ki­şi tek­lif ver­di. Yıl­lık mu­ham­men be­de­li KDV da­hil 26 bin 500 TL olan 30 nu­ma­ra­lı iş­ye­ri için Mus­ta­fa Gün­gör 27 bin TL tek­lif ve­rir­ken, 31 nu­ma­ra­lı iş­ye­ri için Fer­hat Eyin de 27 bin TL tek­lif ver­di.
İha­le­nin so­nu­cu ya­pı­la­cak de­ğer­len­dir­me­nin ar­dın­dan açık­la­na­cak. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER