Sedef Eczanesi yeni yerinde

Es­ki Dev­let Has­ta­ne­si ar­ka­sın­da hiz­met ve­ren Se­def Ec­za­ne­si ye­ni ye­ri­ne ta­şın­dı.

Sedef Eczanesi yeni yerinde

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Es­ki Dev­let Has­ta­ne­si ar­ka­sın­da hiz­met ve­ren Se­def Ec­za­ne­si ye­ni ye­ri­ne ta­şın­dı.
Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si Bağ­cı­lar 41. So­kak nu­ma­ra 13’de(Bağ­cı­lar Sağ­lık Oca­ğı kar­şı­sı) hiz­me­te gi­ren Se­def Ec­za­ne­si’nin açı­lış tö­re­ni­ne AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, İl Sağ­lık Mü­dü­rü Ömer So­ba­cı, Ec­za­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Sön­mez Ça­lış­kan, Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Hik­met Dur­gun, Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Meh­met Bö­lük­baş ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.


Kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan iş­ye­ri ye­ni ye­rin­de hiz­me­te açıl­dı. Açı­lı­şa ka­tı­lan da­vet­li­ler ye­ni ye­rin­de hiz­me­te gi­ren Se­def Ec­za­ne­si­nin sa­hi­bi Se­def Şer­bet­ci Kap­lan’a ha­yır­lı ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti­ler. 
Ec­za­cı Se­def Şer­bet­ci Kap­lan’da açı­lı­şa ka­tı­lan­la­ra te­şek­kür et­ti. 
Çe­şit­li ik­ram­la­rın ar­dın­dan açı­lış prog­ra­mı so­na er­di

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER