Sosyal Bilimler Kongresi’ne Çorum’dan katılım

3. Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yal Bi­lim­ler Kon­gre­si Öz­be­kis­tan’ın ta­ri­hi ken­ti Bu­ha­ra’da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Sosyal Bilimler Kongresi’ne Çorum’dan katılım

3. Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yal Bi­lim­ler Kon­gre­si Öz­be­kis­tan’ın ta­ri­hi ken­ti Bu­ha­ra’da ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tur­kish Stu­di­es Der­gi­si, Ban­dır­ma On­ye­di Ey­lül Üni­ver­si­te­si, Ulus­la­ra­ra­sı Bal­kan Üni­ver­si­te­si ve Bu­ha­ra Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kon­gre­nin ana des­tek­çi­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği, Ço­rum Be­le­di­ye­si, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, Tİ­KA ve Öz­be­kis­tan'ın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği yer alır­ken, Ana­do­lu Ajan­sı da top­lan­tı­nın med­ya spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 3. Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yal Bi­lim­ler Kon­gre­si'nde Al­man­ya, KKTC, Ma­ke­don­ya, Pa­kis­tan, Gü­ney Ko­re, Ka­za­kis­tan, Kır­gı­zis­tan, Tür­ki­ye ve Öz­be­kis­tan’dan ge­len 300'den faz­la aka­de­mis­yen, 8 alt sem­poz­yum­da 348 bil­di­ri su­nul­du. 

Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, kon­gre­ye; Tür­ki­ye'den Kon­gre Onur Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve TBMM Baş­kan Ve­ki­li Prof. Dr. Mus­ta­fa Şen­top, Öz­be­kis­tan Taş­kent Bü­yü­kel­çi­si Ah­met Ba­şar Şen, No­bel ödül­lü bi­lim in­sa­nı Prof. Dr. Aziz San­car, Bu­ha­ra Dev­let Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ab­du­ka­bil Tu­la­ga­nov, Ulus­la­ra­ra­sı Bal­kan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Meh­met Dur­sun Er­dem,  Ba­lı­ke­sir Va­li­si Er­sin Ya­zı­cı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Mü­şa­vi­ri Ne­cip Fa­zıl Kurt, Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ya­vuz Su­ba­şı,  Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Os­man Mes­tan, Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­kai Ka­fa­oğ­lu, Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ban­dır­ma On­ye­di Ey­lül Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Su­at Uğur, Prof. Dr. Ümit Me­riç, Ço­ru­m Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, Ala­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Esat Ey­vaz ile çok sa­yı­da mil­let­ve­ki­li, va­li ve be­le­di­ye baş­ka­nın­dan olu­şan pro­to­kol he­ye­ti ve 300'den faz­la ulus­la­ra­ra­sı aka­de­mis­yen ka­tıl­dı.

TBMM Baş­kan­ve­ki­li Prof. Dr. Mus­ta­fa Şen­top, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın kon­gre ka­tı­lım­cı­la­rı­na ve Öz­bek hal­kı­na se­lam­la­rı­nı ile­te­rek, iki ül­ke cum­hur­baş­kan­la­rı­nın dost­lu­ğu­nun, Öz­be­kis­tan-Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri­ne çok kı­sa za­man­da çok güç­lü bir iv­me ka­zan­dır­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Şen­top, "İki­li iliş­ki­le­rin ge­liş­me­si­ne önem­li kat­kı­da bu­lu­na­cak bu kon­gre­nin ya­pıl­dı­ğı me­kan­la­rın da özel an­lam­la­rı ol­du­ğu­nu ve bu ba­kım­dan üçün­cü kon­gre için Bu­ha­ra'nın özel­lik­le se­çil­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, "Bu top­rak­lar sa­de­ce mad­di var­lı­ğı­mı­zın kök­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bir me­kan de­ğil, ay­nı za­man­da gö­nül ve zi­hin dün­ya­mı­zın da kök­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bir me­kan­dır" de­di. 

Bu­ha­ra Dev­let Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Ab­du­ka­bil Tu­la­ga­nov, top­lan­tı­nın tüm za­man­lar­da alim­le­ri bir ara­ya ge­ti­ren ta­ri­hi Bu­ha­ra'da ya­pıl­ma­sı­nın de­rin bir an­lam ta­şı­dı­ğı­nı, do­ğu ile ba­tı­yı bir­leş­ti­ren Bü­yük İpek Yo­lu'nun geç­ti­ği bu top­rak­lar­da, ti­ca­re­tin ya­nı sı­ra kül­tür­le­rin de ke­siş­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ban­dır­ma Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Su­at Uğur da yüz­yıl­lar­ca Türk-İs­lam kül­tür ve me­de­ni­ye­ti­nin, bi­lim ve sa­na­tı­nın kal­bi­nin at­tı­ğı bu top­rak­la­rın, in­san ye­tiş­tir­me ba­kı­mın­dan dün­ya­nın en zen­gin top­rak­la­rı ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, "Çağ­daş ilim­ler bu coğ­raf­ya­nın geç­mi­şi­ne çok şey borç­lu­dur." ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

SAN­CAR’A FAH­Rİ DOK­TO­RA UN­VA­NI VE­RİL­Dİ
Kon­gre kap­sa­mın­da 8 alt sem­poz­yum­da 348 bil­di­ri yer alır­ken, onur ko­nu­ğu ola­rak ka­tı­lan Prof. Dr. Aziz San­car'a Bu­ha­ra Dev­let Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan fah­ri dok­to­ra un­va­nı ve­ril­di. Ço­rum Be­le­di­ye Baş­kan Ze­ki Gül, No­bel ödül­lü bi­lim in­sa­nı­mız Prof. Dr. Aziz San­car ile bir sü­re soh­bet et­ti. 

BAŞ­KAN GÜL HEM­ŞEH­Rİ­LE­Rİ­NİN SE­LA­MI­NI İLET­Tİ
Öz­be­kis­tan'ın ta­ri­hi Bu­ha­ra şeh­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len 3. Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yal Bi­lim­ler Kon­gre­si'ne ka­tı­lan Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Taş­kent Bü­yü­kel­çi­si hem­şeh­ri­miz Ah­met Ba­şar Şen ve  Öz­be­kis­tan Tİ­KA Taş­kent Ko­or­di­na­tö­rü hem­şeh­ri­miz Dr. Ali İh­san Çağ­lar ile İs­tan­bul Sağ­lık Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si ile Bu­ha­ra Tıp Üni­ver­si­te­si ara­sın­da im­za­lan pro­to­kol­de gö­rüş­tü. 
Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ço­rum Be­le­di­ye­mi­zin de des­tek­le­di­ği 3.Ulus­la­ra­ra­sı Sos­yal Bi­lim­ler Kon­gre­si için ata yur­du­muz Öz­be­kis­tan'a git­tik. Bu tür kon­gre­ler top­lum­la­rın bir­bir­le­ri­ne ya­kın­laş­ma­sı­na ve dost­luk­la­rın pe­kiş­me­si­ne ve­si­le ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Bü­yü­kel­çi­miz ve Tİ­KA Ko­or­di­na­tö­rü­mü­zün Ço­rum­lu ol­ma­sı biz­le­ri ay­rı­ca gu­rur­lan­dır­dı. İn­şal­lah dost ve kar­deş ül­ke­miz­le bir­lik­te önü­müz­de­ki sü­reç­te da­ha gü­zel ça­lış­ma­lar yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Bü­yü­kel­çi­miz ve Tİ­KA Ko­or­di­na­tö­rü­mü­ze hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin se­la­mı­nı ile­te­rek ça­lış­ma­la­rın­da ko­lay­lık­lar di­le­dik." de­di.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 10:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER