Takip mesafesine dikkat!

Gazi Cad­de­si'nde ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len zin­cir­le­me tra­fik ka­za­sın­da, üç araç bir­bi­ri­ne çarp­tı.

Takip mesafesine dikkat!

MU­RAT ÇE­TİN
Ga­zi Cad­de­si'nde ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len zin­cir­le­me tra­fik ka­za­sın­da, üç araç bir­bi­ri­ne çarp­tı. Ta­kip me­sa­fe­si­nin öne­mi­nin bir kez da­ha or­ta­ya çık­tı­ğı ka­za ha­fif ha­sar­la at­la­tıl­dı. 

Tra­fik­te­ki ta­kip me­sa­fe­si­ne dik­kat et­me­yen sü­rü­cü­ler, hız­la­rı ne ka­dar dü­şük olur­sa ol­sun ani bir du­rum­da du­ra­ma­yıp, kar­şı­da­ki ara­ca çar­pı­yor. Hat­ta ki­mi ka­za­lar­da ön­de­ki ara­cı kur­ta­rır du­rum­da fi­re­ne bas­mış ol­sa da ar­ka­dan ge­len ara­cın çarp­ma­sıy­la, or­ta­da­ki araç ta ön­de­ki­ne çar­pa­bi­li­yor. 

"Ben dur­muş­tum fa­kat ar­ka­dan ge­len araç çar­pın­ca bir ön­de­ki ara­ca is­te­me­den çarp­tım" ifa­de­si, ki­şi­yi ku­sur­lu ha­re­ket­ten kur­tar­mı­yor. Her bir sü­rü­cü ön­de­ki ara­cın ta­kip me­sa­fe­si­ni ko­ru­mak­la mü­kel­lef ol­du­ğu­nu ha­tı­rın­dan çı­kar­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. 
Özel­lik­le şe­hir içi tra­fik akı­şın­da, yo­la ya­ya­la­rın ani­den çık­ma ih­ti­ma­li­nin de hiç bir za­man göz­den çı­ka­rıl­ma­ma­sı ge­re­ken bir ko­nu ol­du­ğu­nu da sü­rek­li ola­rak akıl­da tu­tul­ma­lı ve ona gö­re tra­fik akı­şı içe­ri­sin­de­ki ye­ri­ni al­ma­lı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hakkı
Hakkı - 4 yıl Önce

Çorum kadar beceriksiz ve saygısız araç kullanan bir il şimdiye kadar görmedim.

SIRADAKİ HABER