Tek Lider Akademi’den yeni şube

Tek Li­der Aka­de­mi’nin ye­ni şu­be­si, Yav­ru­tur­na Ma­hal­le­si Ka­vuk­çu So­kak (İkin­ci Ba­har Lo­kan­ta­sı çap­ra­zı) nu­ma­ra 16’da hiz­me­te gi­ri­yor.

Tek Lider Akademi’den yeni şube

RE­CEP ME­BET
Tek Li­der Aka­de­mi’nin ye­ni şu­be­si, Yav­ru­tur­na Ma­hal­le­si Ka­vuk­çu So­kak (İkin­ci Ba­har Lo­kan­ta­sı çap­ra­zı) nu­ma­ra 16’da hiz­me­te gi­ri­yor.
Ha­lil Gel­mez, Hü­se­yin Öz­can, So­ner Gö­rü­cü ve Mus­ta­fa İl­baş’ın ku­ru­cu­su ol­du­ğu Tek Li­der Aka­de­mi, 5. şu­be­si­ni bün­ye­si­ne kat­tı.
“Eği­tim ala­nın­da Ço­rum’un tek li­de­ri ol­ma­yı he­def­li­yo­ruz” di­yen So­ner Gö­rü­cü, üni­ver­si­te sı­na­vı, KPSS, DGS ve ALES’e ha­zır­la­nan aday­la­ra des­tek eği­ti­mi sun­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Ge­niş eği­tim yel­pa­ze­le­ri ile Ço­rum’da bir il­ke im­za at­tık­la­rı­nı an­la­tan Gö­rü­cü, “Ye­ni şu­be­miz­le Ço­rum’un eği­tim mer­ke­zi ol­ma­yı amaç­lı­yo­ruz” de­di.
Yav­ru­tur­na Ma­hal­le­si Ver­gi Da­ire­si ar­ka­sı Ma­li­ye 1. So­kak nu­ma­ra 4’te eği­tim-öğ­re­tim ala­nın­da hiz­met ver­me­ye baş­la­yan Tek Li­der Aka­de­mi’nin, Ye­ni­yol Ma­hal­le­si Ga­zi 8. So­kak’ta­ki ikin­ci şu­be­si­nin ar­dın­dan fa­ali­yet zin­ci­ri­ne ye­ni hal­ka­lar ek­le­me­ye de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Gö­rü­cü, sun­duk­la­rı eği­tim im­kan­la­rı ile il­gi­li de­tay­lı bil­gi edin­mek is­te­yen­le­ri şu­be­le­ri­ne da­vet et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER