Teorik ve pratik eğitimin ardından sertifika aldılar

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ço­rum Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde 3. Dö­nem ‘Ev­de Sağ­lık Hiz­met­le­ri Hem­şi­re­li­ği Ser­ti­fi­ka Prog­ra­mı Kur­su’ ta­mam­lan­dı.

Teorik ve pratik eğitimin ardından sertifika aldılar

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ço­rum Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde 3. Dö­nem ‘Ev­de Sağ­lık Hiz­met­le­ri Hem­şi­re­li­ği Ser­ti­fi­ka Prog­ra­mı Kur­su’ ta­mam­lan­dı.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Sağ­lık Ba­kım, Has­ta Hiz­met­le­ri ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ço­rum Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nin, Ev­de Sağ­lık Hiz­met­le­ri Hem­şi­re­li­ği Ser­ti­fi­ka Prog­ra­mı'nda Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi ol­ma­sı uy­gun gö­rül­müş­tü.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, kurs ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü has­ta­ne­nin Eği­tim ve Ar Ge Bi­ri­mi’nin yap­tı­ğı Ser­ti­fi­ka­lı Eği­tim Prog­ra­mı, 24 Ey­lül-19 Ekim 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da 13 kur­si­ye­rin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Kurs sü­re­sin­ce teo­rik ders­le­rin ya­nı sı­ra 3. Ba­sa­mak Yo­ğun Ba­kım üni­te­le­rin­de ve sa­ha uy­gu­la­ma­la­rı­nı de­vam et­ti­re­rek top­lam­da 160 sa­at­lik eği­tim ala­rak ta­mam­la­dı­lar. Kurs so­nun­da ya­pı­lan teo­rik sı­na­vın ar­dın­dan 13 kur­si­yer, ‘Ev­de Sağ­lık Hiz­met­le­ri Hem­şi­re­li­ği Ser­ti­fi­kas­yon’ bel­ge­si al­ma­ya hak ka­zan­dı.

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ço­rum Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Top­lan­tı Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len Ser­ti­fi­ka Tö­re­ni­ne Has­ta­ne Yö­ne­ti­mi ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ka­tıl­dı. Ka­li­te­li, gü­ve­ni­lir bir eği­tim mer­ke­zi ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Ça­ğa­tay Ev­rim Af­şar­lar, prog­ra­mın yü­rü­tül­me­sin­de eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rek, tüm kur­si­yer­le­re ser­ti­fi­ka prog­ra­mın­da edin­miş ol­duk­la­rı bil­gi ve be­ce­ri­le­rin gö­rev­le­ri­ni da­ha et­kin ve ve­rim­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ne kat­kı sağ­la­ma­sı di­lek­le­rin­de bu­lun­du. Prog­ram, Ev­de Sağ­lık Hiz­met­le­ri Hem­şi­re­li­ği Ser­ti­fi­kas­yon Prog­ra­mı­na ka­tı­lan kur­si­yer­le­re ka­tı­lım bel­ge­le­ri­nin tak­dim edil­me­siy­le so­na er­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER