TÜGVA ve HİTÜ işbirliği yapacak

Tür­ki­ye Genç­lik Vak­fı (TÜG­VA) ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si iş­bir­li­ği ya­pa­cak. 

TÜGVA ve HİTÜ işbirliği yapacak

Tür­ki­ye Genç­lik Vak­fı (TÜG­VA) ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si iş­bir­li­ği ya­pa­cak. 
 TÜG­VA Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Ke­rep Öl­çer ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan’ı zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­te üni­ver­si­te ile TÜG­VA ara­sın­da or­tak ya­pıl­ma­sı plan­la­nan pro­je­ler ele alın­dı. 
TÜG­VA Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Ke­rep Öl­çer, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın gös­ter­miş ol­du­ğu 2023, 2053 ve 2071 viz­yon­la­rı­na uy­gun ola­rak genç­le­rin ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­ya­cak ça­lış­ma­lar yap­ma­ya özen gös­ter­dik­le­ri­ni söy­le­di. 
 Ge­le­ce­ğin yö­ne­ti­ci­le­ri ola­cak genç­le­rin her an­lam­da ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri ve ye­tiş­tir­me­le­ri adı­na baş­ta sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif ol­mak üze­re pek çok alan­da et­kin­lik­ler ve prog­ram­lar dü­zen­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Öl­çer, TÜG­VA ola­rak fark­lı alan­lar­da pro­je­ler ger­çek­leş­tir­me­ye önem ver­dik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak bu ça­lış­ma­la­rı üni­ver­si­te ile bir­lik­te ha­ya­ta ge­çir­mek is­te­dik­le­ri­nin al­tı­nı çiz­di. 
 Hi­tit Üni­ver­si­te­si­nin sa­hip ol­du­ğu bil­gi bi­ri­ki­mi­ni tüm il­gi­li­ler­le pay­laş­ma­yı çok önem­se­di­ği­ni ifa­de eden Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan da Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin ka­pı­la­rı­nın top­lu­mun her ke­si­mi­ne açık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek TÜG­VA Ço­rum ile ya­pı­la­cak pro­je­le­re her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­dı.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER