Unutamayacakları bir gün yaşadılar

Ço­rum Bah­çe­li­ev­ler İl­ko­ku­lu 4-E sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri, Okul Mü­dür Yar­dım­cı­sı Şe­ref Ak­tı ve Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Sa­tı Se­rap Ta­şın reh­ber­li­ğin­de Mer­zi­fon 5. Ana Jet Üs Ko­mu­tan­lı­ğı’na ge­zi dü­zen­le­di.

Unutamayacakları bir gün yaşadılar

Ço­rum Bah­çe­li­ev­ler İl­ko­ku­lu 4-E sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri, Okul Mü­dür Yar­dım­cı­sı Şe­ref Ak­tı ve Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Sa­tı Se­rap Ta­şın reh­ber­li­ğin­de Mer­zi­fon 5. Ana Jet Üs Ko­mu­tan­lı­ğı’na ge­zi dü­zen­le­di.

Cum­hu­ri­yet haf­ta­sı kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen ge­zi­de öğ­ren­ci­ler ilk ola­rak üs­sün top­lan­tı sa­lo­nun­da Mer­zi­fon 5. Ana Jet Üs Ko­mu­tan­lı­ğı’nın ta­nı­tım vi­de­osu iz­le­ti­le­rek yet­ki­li as­ke­ri per­so­nel ta­ra­fın­dan bil­gi­len­di­ril­di­ler. Öğ­ren­ci­le­re te­sis edi­len as­ke­ri oto­büs ile geç­miş­ten gü­nü­mü­ze ha­va üs­sün­de kul­la­nıl­mış olan es­ki uçak­lar, uçak­la­rın iniş kal­kış yap­tık­la­rı pist­ler, han­gar­lar ve ola­sı bir sal­dı­rı kar­şı­sın­da üs­sü ko­ru­ya­cak uçak­sa­var mev­zi­ler ta­nı­tıl­dı. Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri’ne ait sa­vaş uçak­la­rı ve he­li­kop­ter­le­ri ya­kın­dan gör­me fır­sa­tı ya­ka­la­yan öğ­ren­ci­ler pi­lot­lar­la soh­bet ede­rek me­rak et­tik­le­ri so­ru­la­rı sor­du­lar. Öğ­ren­ci­ler he­li­kop­ter içi­ne bi­ne­rek na­sıl ha­va­lan­dı­ğı ve ne amaç­la kul­la­nıl­dık­la­rı hak­kın­da he­li­kop­ter pi­lo­tun­dan bil­gi al­dı­lar. Uçak si­mü­la­tö­rü­ne de bi­nen öğ­ren­ci­ler ger­çek bir sa­vaş uça­ğı­nın içi­nin na­sıl ol­du­ğu­nu ta­nı­ma fır­sa­tı ya­ka­la­dı­lar. Son ola­rak ha­va tra­fik kon­trol ku­le­si­ne çı­kan öğ­ren­ci­ler ha­va üs­sü­nün te­pe nok­ta­sın­dan sa­ha­yı gö­zet­le­ye­rek ra­dar sis­te­mi­nin ça­lış­ma sis­te­mi­ni, uçak iniş kal­kış tra­fik uy­gu­la­ma­sı­nın na­sıl ol­du­ğu hak­kın­da bil­gi edin­di­ler.

Okul Yö­ne­ti­ci­si Şe­ref Ak­tı ve Sı­nıf Öğ­ret­me­ni Sa­tı Se­rap Ta­şın, et­kin­li­ğin ge­çek­leş­me­si­ni sağ­la­yan Mer­zi­fon 5. Ana Jet Üs Ko­mu­ta­nı Ha­va Pi­lot Tuğ­ge­ne­ral Tan­sel Ço­kuy­sal, Ço­rum Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Per. Alb. Çe­tin Öcal ve İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür Ve­ki­li Ömer Ars­lan’a te­şek­kür et­ti­ler.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER