Vali Kılıç Alaca’da muhtarları dinledi

İl­çe zi­ya­ret­le­ri­ne bir sü­re ara ve­ren Va­li Nec­med­din Kı­lıç, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ala­ca’da bir di­zi zi­ya­ret in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Vali Kılıç Alaca’da muhtarları dinledi

İl­çe zi­ya­ret­le­ri­ne bir sü­re ara ve­ren Va­li Nec­med­din Kı­lıç, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ala­ca’da bir di­zi zi­ya­ret in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Va­li Kı­lıç’ı Ala­ca’da Ala­ca Kay­ma­ka­mı Ra­ma­zan Kurt­ye­mez, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Esat Ey­vaz, il­çe em­ni­yet mü­dü­rü, jan­dar­ma ko­mu­ta­nı ve da­ire amir­le­ri kar­şı­la­dı.
İlk ön­ce köy muh­tar­la­rı ile bir ara­ya ge­len Va­li Kı­lıç, muh­tar­la­rı din­le­di. Muh­tar­lar köy­ler­le il­gi­li so­run­la­rı pay­la­şa­rak Va­li Kı­lıç’ta çö­züm is­te­di.

Kı­lıç Ala­ca zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da  Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de Ala­ca’da hiz­me­te gi­ren Ala­ca Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi’nde in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 14:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER