Yılmaz’dan servis teşekkürü

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len, ka­dın­la­ra özel üc­ret­siz pa­zar ser­vi­si­nin bü­yük il­gi gör­dü­ğü be­lir­til­di. 

Yılmaz’dan servis teşekkürü

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len, ka­dın­la­ra özel üc­ret­siz pa­zar ser­vi­si­nin bü­yük il­gi gör­dü­ğü be­lir­til­di. 
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, semt pa­zar­la­rı­nın açıl­dı­ğı yer­ler­de ka­dın­la­rın pa­zar alış­ve­ri­şin­den son­ra eve gi­der­ken ya­şa­dık­la­rı en bü­yük so­run olan ta­şı­ma sı­kın­tı­sı­nın Ço­rum Be­le­di­ye­si'nin hiz­me­te sun­du­ğu pa­zar ser­vi­si uy­gu­la­ma­sıy­la son bul­du­ğu­nu be­lir­ten Seb­ze­ci­ler ve Pa­zar­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Er­do­ğan Yıl­maz, bu uy­gu­la­ma­yı ba­şa­rıy­la sür­dü­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e min­net­tar ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Pa­zar­dan alış­ve­riş ya­pan ka­dın­la­rın be­lir­le­nen gü­zer­gah­lar­dan ev­le­ri­ne ka­dar bı­ra­kıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Oda Baş­ka­nı Yıl­maz, "Bu gü­zel hiz­me­ti su­nan Ço­rum Be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz" de­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER