‘Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz’

‘Dün­ya Oto­mo­bil­siz Kent­ler Gü­nü’ ve ‘sür­dü­rü­le­bi­lir ve ak­tif ula­şım’ ko­nu­la­rın­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak ve ka­dın­la­rın bi­sik­le­te bin­me­si­ni teş­vik et­mek ama­cıy­la ‘Süs­lü Ka­dın­lar Bi­sik­let Tu­ru’ dü­zen­len­di. Bu yıl 6.sı ya­pı­lan bi­sik­let tu­ru­na ka­tı­la­cak­lar ilk ola­rak Kent Mey­da­nı’nda top­lan­dı.

‘Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz’

FA­TİH AK­BAŞ
Dün­ya Oto­mo­bil­siz Kent­ler Gü­nü’ ve ‘sür­dü­rü­le­bi­lir ve ak­tif ula­şım’ ko­nu­la­rın­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak ve ka­dın­la­rın bi­sik­le­te bin­me­si­ni teş­vik et­mek ama­cıy­la ‘Süs­lü Ka­dın­lar Bi­sik­let Tu­ru’ dü­zen­len­di. Bu yıl 6.sı ya­pı­lan bi­sik­let tu­ru­na ka­tı­la­cak­lar ilk ola­rak Kent Mey­da­nı’nda top­lan­dı.


Bu­ra­da ba­sın men­sup­la­rı­na açık­la­ma ya­pan Süs­lü Ka­dın­lar Bi­sik­let Tu­ru Ko­or­di­na­tö­rü Me­lek Gi­zem Ça­ta­roğ­lu, tu­run 2013 yı­lın­da İz­mir'de Se­ma Gür' ün gi­ri­şim­le­riy­le, bi­sik­le­te bi­nen bir grup gö­nül­lü ka­dı­nın des­te­ği ile baş­la­dı­ğı­nı ve 6 yıl içe­ri­sin­de bü­yü­yen bu et­kin­li­ğin Tür­ki­ye'de ve yurt dı­şın­da di­ğer şe­hir­ler­de bi­sik­le­te bi­nen ka­dın­la­rın da dik­ka­ti­ni çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Tu­ru­muz bu yıl yak­la­şık 63 şe­hir­de, yurt içi ve yurt dı­şın­da eş za­man­lı ola­rak dü­zen­le­ni­yor. Bu tu­ru her­han­gi bir ku­rum, ku­ru­luş, şir­ket, grup de­ğil gö­nül­lü ka­dın­lar or­ga­ni­ze edi­yor. Her­han­gi bir kâr ama­cı­mız yok, bu tur sa­ye­sin­de kız ço­cuk­la­rı oku­yor, gu­rur­lu­yuz” de­di.


Me­lek Gi­zem Ça­ta­roğ­lu, “Yol­la­rın sa­de­ce mo­tor­lu ta­şıt­la­ra ait ol­ma­dı­ğın­dan emi­niz. Siz­le­rin de fark et­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Yol­lar­da bi­sik­let­li­le­re say­gı is­ti­yo­ruz. Mo­tor­lu araç­la­rın hi­çe say­dı­ğı bir­çok in­sa­nı bi­sik­let ka­za­la­rın­da kay­bet­tik. Ken­di­le­ri­ni rah­met ve say­gıy­la anı­yo­ruz. Yol­lar­da bi­sik­let­le­ri­miz­le çok ve gö­rü­nür olur­sak, mo­tor­lu araç sü­rü­cü­le­ri­nin far­kın­da­lı­ğı­nın ar­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Ka­dın ve er­kek­le­rin bu top­lum­da ay­nı hak­la­ra, yü­küm­lü­lük­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak is­ti­yo­ruz. Eğer ka­dın-er­kek eşit­li­ğin­den bah­se­di­yor­sak, her­ke­sin ay­nı fır­sat­la­ra sa­hip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­mak is­ti­yo­ruz. Ka­dı­nız ve gö­rü­nür ol­mak is­ti­yo­ruz, gö­rü­nür ola­ma­yan bin­ler­ce ka­dın var ül­ke­miz­de. Ka­dın, top­lum­da gö­rü­nür ol­du­ğu sü­re­ce o top­lum ne­fes alır. Ka­dın kork­ma­dan yol­lar­da ol­ma­lı, top­lu­mun her ala­nın­da va­rol­ma­lı.

Bi­sik­le­te say­gı, ka­dı­na say­gı, ka­dın bi­sik­let­li­ye say­gı is­ti­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kent Mey­da­nı’nda baş­la­yan tur Ba­ha­bey Cad­de­si, Öz­do­ğan­lar Kav­şa­ğı ve Mü­ze is­ti­ka­me­tin­den de­vam ede­rek Sa­at Ku­le­si’nde so­na er­di. Tur bi­ti­min­de ise PTT önün­de mü­zik­li eğ­len­ce dü­zen­len­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Adam
Adam - 4 yıl Önce

Avrupada oldugu gibi ayri bisiklet yollari yapilmasi lazim Motorlu aracla bisiklet ayni yolu kullanirsa kazalar kacinilmaz olur

Veli
Veli - 4 yıl Önce

Belediye baskanindan sehir planlamacilarindan ayri yol isteyin

hasan
hasan - 4 yıl Önce

tebrik ediyorum kendilerini.

SIRADAKİ HABER