Yücel, adaylığını açıkladı

Ço­rum’un se­vi­len si­ma­la­rın­dan Fa­tih Yü­cel, Cu­mar­te­si gü­nü dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sı ile Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı’na aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

Yücel, adaylığını açıkladı

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum’un se­vi­len si­ma­la­rın­dan Fa­tih Yü­cel, Cu­mar­te­si gü­nü dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sı ile Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı’na aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Tur­gut Özal İş Mer­ke­zi Be­le­di­ye Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Yü­cel, muh­tar­la­rın halk­la dev­let ara­sın­da köp­rü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek; “Eğer hal­kı­mız be­ni se­çer­se on­la­ra la­yık ola­bil­mek için her tür­lü fe­dakârlı­ğa ha­zı­rım” de­di.
Muh­tar­lık de­nin­ce in­san­la­rın ak­lı­na ilk ola­rak yar­dım­lar gel­di­ği­ni ifa­de eden Yü­cel, muh­tar­lık­la­rın yar­dım yap­ma der­nek­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek; “Muh­tar­lık­la­rın san­ki bir yar­dım der­ne­ği gi­bi bir ha­va­sı var. Muh­tar­la­rın asıl gö­re­vi in­san­la­ra ön­cü­lük et­mek, ma­hal­le­de­ki so­run ve sı­kın­tı­la­rı çöz­mek­tir.  Biz yar­dım­la­rı bir der­nek üze­rin­den gö­tür­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bir der­nek ku­ra­ca­ğız. Ulu­ka­vak Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği adı al­tın­da.  Bu der­ne­ğe ge­len fit­re, ze­kat gi­bi yar­dım­la­rı, yar­dı­ma muh­taç ai­le­le­re ulaş­tı­ra­ca­ğız. Der­ne­ği­miz yar­dım işiy­le uğ­ra­şır­ken biz­de asıl gö­re­vi­mi­zi ma­hal­le­mi­zin so­run­la­rı ile il­gi­le­ne­ce­ğiz.” di­ye ko­nuş­tu

Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si­nin Ço­rum’un en bü­yük ma­hal­le­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu ve so­run­la­rı­nın bü­yü­dü­ğü­nü vur­gu­la­yan Yü­cel, “Bu so­run­la­rı çöz­mek ma­hal­le­min tüm ke­si­mi­ne, bü­yü­ğün­den kü­çü­ğü­ne, yaş­lı­sın­dan gen­ci­ne, ka­dı­nın­dan er­ke­ği­ne hi­tap et­mek için ada­yım. Hal­kı­mız biz­le­re bu yet­ki­yi ver­di­ğin­de so­run­la­rı ye­rin­de gö­rüp yet­ki­li­le­re ulaş­tı­rıp çö­züm nok­ta­sın­da ma­hal­le hal­kıy­la be­ra­ber hem fi­kir olup ça­lı­şa­ca­ğız.” de­di
Ba­sın top­lan­tı­sın­da Yü­cel’i ai­le­si ve ya­kın­la­rı yal­nız bı­rak­ma­dı. Ba­sın top­lan­tı­sı son­ra­sı Yü­cel, aza aday­la­rı ile bir­lik­te poz ver­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER