‘Zorlukları ve krizleri aşılmaz dağ gibi görmeyin’

İn­sa­nın da­ha da­ya­nık­lı ola­bil­me­si için öne­ri­ler­de bu­lu­nan Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı ve Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ece Yaz­la Asa­fov, “Zor­luk gel­me­den kay­nak­la­rı­nı­zı be­lir­le­yin ve acil du­rum pla­nı ya­pın. Zor­luk­la­rı ve kriz­le­ri aşıl­maz dağ­lar gi­bi gör­me­yin” de­di.

‘Zorlukları ve krizleri  aşılmaz dağ gibi görmeyin’

M. BU­RAK YAL­ÇIN
İn­sa­nın da­ha da­ya­nık­lı ola­bil­me­si için öne­ri­ler­de bu­lu­nan Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı ve Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ece Yaz­la Asa­fov, “Zor­luk gel­me­den kay­nak­la­rı­nı­zı be­lir­le­yin ve acil du­rum pla­nı ya­pın. Zor­luk­la­rı ve kriz­le­ri aşıl­maz dağ­lar gi­bi gör­me­yin” de­di.


İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, “10 Ekim Dün­ya Ruh Sağ­lı­ğı Gü­nü” ne­de­niy­le se­mi­ner dü­zen­le­di.
  Mah­mut Ata­lay Genç­lik Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen prog­ra­ma Mah­mut Ata­lay Genç­lik Mer­ke­zi Mü­dü­rü Meh­met Tığ­lı, İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü per­so­nel­le­ri Ay­şe Sa­at­ci ile Sa­mi Dur­du ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.


Prog­ra­ma ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı ve Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ece Yaz­la Asa­fov “Ruh­sal Da­ya­nık­lı­lık” ko­nu baş­lı­ğı al­tın­da su­num yap­tı.
İlk ola­rak da­ya­nık­lı­lı­ğın ta­nı­mı­nı ya­pan Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı ve Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ece Yaz­la Asa­fov, “Zor ko­şul­la­ra, olum­suz olay­la­ra, çok üzü­cü du­rum­la­ra, fa­ci­ala­ra, bas­kı ve stres du­rum­la­rı­na uyum sağ­la­ya­bil­mek, uy­gun baş et­me yol­la­rı bul­mak, çö­züm yol­la­rı ge­liş­ti­re­bil­mek. Düş­tü­ğü yer­den kalk­mak, ge­ri ge­le­bil­mek. Bu, da­ya­nık­lı in­sa­nın bu du­rum­lar­da hiç sı­kın­tı ya­şa­ma­dı­ğı, üzül­me­di­ği, bu­nal­ma­dı­ğı, has­ta­lan­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­mez” di­ye ko­nuş­tu.


Da­ha da­ya­nık­lı ola­bil­mek için öne­ri­ler­de de bu­lu­nan Ece Yaz­la Asa­fov, su­nu­mun­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: “Ken­di­ni­ze gü­ve­nin. Bil­gi­ni­zi art­tı­rın. Doğ­ru bil­gi ha­yat kur­ta­rır. Et­ra­fı­nız­da­ki­ler­le iyi iliş­ki­ler ku­run, ye­ni bağ­lan­tı­lar kur­ma­ya ça­lı­şın. Zor­luk gel­me­den kay­nak­la­rı­nı­zı be­lir­le­yin ve acil du­rum pla­nı ya­pın. Zor­luk­la­rı ve kriz­le­ri aşıl­maz dağ­lar gi­bi gör­me­yin. De­ği­şi­min ha­ya­tın bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu ka­bul edin. Olum­lu de­ği­şik­lik­le­ri fır­sat bi­lin. Olum­suz de­ği­şik­lik­ler­de du­ru­ma uyum sağ­la­ma­ya ça­lı­şın ve bun­la­rı da fır­sa­ta çe­vir­me­ye ba­kın. He­def ko­yun ve bu he­def doğ­rul­tu­sun­da İler­le­yin. Zor­luk­la kar­şı­la­şın­ca du­rup dü­şü­nün. So­run üze­ri­ne ça­lı­şın, ye­ni yön­tem­ler ge­liş­tir­me­ye ba­kın. Be­de­ni­ni­ze iyi ba­kın, sağ­lı­ğı­nı­za dik­kat edin. Ge­rek­ti­ğin­de ya­şı­nı­za ve ko­nu­mu­nu­za pro­fes­yo­nel yar­dım alın.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER