İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI (2024-2025) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1129953

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI (2024-2025)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 Kalem İlaçlama Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AMATEM BAHÇELİEVLER SEMT POLİKLİNİĞİ HASANPAŞA SEMT POLİKLİNİĞİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ (EK BİNA) AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ADSM (Buharaevler Semt Polikliniği) ADSM (Gülabibey Semt Polikliniği) GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ SUNGURLU DEVLET HASTANESİ OSMANCIK DEVLET HASTANESİ ALACA DEVLET HASTANESİ ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ BAYAT DEVLET HASTANESİ KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR DEVLET HAST. MECİTÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ İl Sağlık Müdürlüğü Kompleks Bina İl Ambulans Servisi Başhekimliği Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı UĞURLUDAĞ ŞEHİT SAMİSAYGI İLÇE D.H. OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ ORTAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ BOĞAZKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ DODURGA İLÇE DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2025

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.10.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

*Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları hakkında belgesi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

*İlaçlama alanında  Hizmet Yeri Yeterlilik  Belgesi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

*Mesul Müdürlük belgesi

*Personellerin Biyosidal ürün uygulayıcı sertifikaları

*ISO 9001:2008 Kalite Belgesi

*MSDS ( Ürün Güvenlik Belgesi)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü haşere ve kemirgen ilaçlama hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01913356