İLAN

OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

S.N

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

HİSSE

CİNSİ

MUHAMMEN

GEÇİCİ

İHALE

SAATİ

BEDEL

TEMİNATI

TARİHİ

1

GÖLBAŞI

208

164

53,82

TAM

ARSA

10.000,00

300,00

25.10.2023

10:00

2

GÖLBAŞI

208

165

58,21

TAM

ARSA

10.000,00

300,00

25.10.2023

10:15

3

GÖLBAŞI

208

166

62,69

TAM

ARSA

10.000,00

300,00

25.10.2023

10:30

4

GÖLBAŞI

208

167

67,11

TAM

ARSA

12.000,00

360,00

25.10.2023

10:45

5

GÖLBAŞI

208

168

65,97

TAM

ARSA

10.000,00

300,00

25.10.2023

11:00

6

GÖLBAŞI

208

160

196,44

TAM

ARSA

45.000,00

1.350,00

25.10.2023

11:15

7

GÖLBAŞI

208

116

76,8

TAM

ARSA

15.000,00

450,00

25.10.2023

11:30

8

GÖLBAŞI

208

117

1617,41

TAM

ARSA

243.000,00

7.290,00

25.10.2023

11:45

9

GÖLBAŞI

208

118

1109,73

TAM

ARSA

166.500,00

4.995,00

25.10.2023

13:15

10

GÖLBAŞI

210

17

328,79

TAM

ARSA

50.000,00

1.500,00

25.10.2023

13:30

11

BİRTATLI

316

13

12,89

TAM

ARSA

5.000,00

150,00

25.10.2023

13:45

 1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü (35. madde (c) bendi) ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni marifeti ile yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; 

Dilekçe, Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, ibraz edeceklerdir.

3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oğuzlar Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü)’nden 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

4-Başvuruların ihale tarih ve saatine kadar Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6-İhtilafların çözüm yeri Çorum icra daireleri ve Mahkemelerdir.

7-İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01909635