İskilip Sa­na­yi Si­te­si’n­de as­falt ha­zır­lığı

İs­ki­lip eko­no­mi­si­nin kal­bi­nin at­tı­ğı sa­na­yi si­te­sin­de İs­ki­lip Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan as­falt ön­ce­si ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı.

İskilip Sa­na­yi Si­te­si’n­de as­falt ha­zır­lığı

İs­ki­lip eko­no­mi­si­nin kal­bi­nin at­tı­ğı sa­na­yi si­te­sin­de İs­ki­lip Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan as­falt ön­ce­si ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma önü­müz­de­ki gün­ler­de as­falt ser­me işi­ne baş­la­na­cak olan sa­na­yi si­te­sin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı de­net­le­di. Ça­lı­şan­lar ve Sa­na­yi es­na­fı ile is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Çat­ma ça­lış­ma­nın ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­me­si için tüm ay­rın­tı­la­rı göz­den ge­çir­di.

Sa­na­yi es­na­fı ta­ra­fın­dan mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­nan ve çay soh­be­tin­de bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma, “Söz ver­di­ği­miz gi­bi sa­na­yi si­te­mi­zi çev­re­de ör­nek gös­te­ri­le­cek fi­zi­ki gü­zel­li­ğe ka­vuş­tu­ra­ca­ğız. Es­na­fı­mı­zın ra­hat­lık­la ça­lı­şa­bil­me­si için ken­di­le­ri ile is­ti­şa­re ha­lin­de ne ge­re­kir­se ya­pa­ca­ğız ve bu­ra­da­ki tüm işi­mi­zi bir ay için­de ta­mam­la­ya­ca­ğız. Es­na­fı­mı­zın ge­rek şah­sı­ma gös­ter­dik­le­ri il­gi­ye, ge­rek­se ekip­le­ri­mi­ze yar­dım­la­rın­dan do­la­yı şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” de­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ça­lış­ma kap­sa­mın­da sa­na­yi si­te­si, Oluk­lu yo­lu ve Ka­zan­lı mev­ki­ine ya­pı­lan ye­ni ce­za­evi yo­lu da as­falt­la kap­la­na­cak. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER