Aracın çarptığı ayı yavrusu telef oldu

Kar­gı’da bir ara­cın çarp­tı­ğı boz ayı yav­ru­su te­lef ol­du. 

Aracın çarptığı ayı  yavrusu telef oldu

Kar­gı’da bir ara­cın çarp­tı­ğı boz ayı yav­ru­su te­lef ol­du. 
Olay, Kar­gı-Si­nop ka­ra­yo­lu üze­rin­de mey­da­na gel­di. Edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, Uzun­yurt mev­ki­in­de yol ke­na­rın­da bir ayı yav­ru­su yat­tı­ğı­nı gö­ren va­tan­daş­lar Or­man ve Su İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­ne ha­ber ver­di. 
Olay ye­ri­ne gi­den ekip­ler yap­tık­la­rı in­ce­le­me­de ta­lih­siz boz ayı yav­ru­su­nun öl­dü­ğü­nü tes­pit et­ti. Or­man ve Su İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan olay ye­rin­den kal­dı­rı­lan ayı yav­ru­su­nun tah­nit ya­pıl­dık­tan son­ra ser­gi­le­ne­ce­ği öğ­re­nil­di.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER