Aylar süren çalışmalarını sergilediler

Kar­gı Ata­türk Or­ta­oku­lu TÜ­Bİ­TAK 4006 Bi­lim Fu­arı’nın açı­lı­şı ya­pıl­dı.

Aylar süren çalışmalarını sergilediler

Kar­gı Ata­türk Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin ay­lar sü­ren ve çe­şit­li dal­lar­da yap­tık­la­rı pro­je ça­lış­ma­la­rı, Tü­bi­tak 4006 Bi­lim Fu­arı adı al­tın­da ya­pı­lan açı­lış­la ser­gi­len­di.

Okul bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen ve 23 pro­je­den olu­şan fu­ara, Kar­gı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Şen, Kar­gı Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ah­met Ru­fai Şa­hin, Kar­gı Ha­ki­mi Ömer Boz­kurt, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı J. Tğm. Tay­fun Kök­sal, İl­çe Em­ni­yet Ami­ri Ko­mi­ser y. De­niz De­mi­rel, Ak Par­ti Kar­gı İl­çe Baş­ka­nı Sa­cit Öz­de­mir, Chp Kar­gı İl­çe Baş­ka­nı Ke­mal Dü­men­ci, Kar­gı İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Mu­ham­met Ka­dir De­mir, Kar­gı İl­çe Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Mü­dü­rü Bu­rak Coş­kun, İl­çe Müf­tü­sü Meh­met Yıl­dız, İl­çe Va­izi Meh­met Yıl­maz, Kar­gı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı Baş­ka­nı Fev­zi Bil­gin, öğ­ret­men­ler, okul mü­dür­le­ri, da­ire amir­le­ri ve ku­rum mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.

Fu­ar­da açı­lış ko­nuş­ma­sı ya­pan Okul Mü­dü­rü Ya­vuz Eren, öğ­ren­ci­le­rin be­ce­ri­le­ri­ni gös­ter­di­ği fu­ara ka­tı­lan her­ke­se te­şek­kür et­ti. Fu­ar; Kar­gı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Şen, Kar­gı Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ah­met Ru­fai Şa­hin, Kar­gı Ha­ki­mi Ömer Boz­kurt ve Ak Par­ti Kar­gı İl­çe Baş­ka­nı Sa­cit Öz­de­mir’in bir­lik­te kes­ti­ği kur­de­le ile açıl­dı.

Ka­tı­lım­cı­la­ra 23 ay­rı stant­ta Ru­ben Alev Bo­ru­su, Tes­la Bo­bi­ni, Yö­re­sel Kar­gı Söz­lü­ğü, İn­gi­liz­ce İs­ti­la­sı, Si­ber Zor­ba­lık An­ke­ti, Du­man­sız Ha­va Du­yar­lı Kar­gı, Gü­ven­li Şif­re Oluş­tur­ma Bi­lin­ci, Sağ­lık­la Va­rım, Ma­te­ma­tik mi Do­ğa­dan Do­ğa­mı Ma­te­ma­tik­ten, Renk­le­re Ken­di­mi Kap­tır­dım, Ori­ga­mi, Yan­ma­yan Ka­ğıt, Bir Or­gan Bir İn­san, Man­ray­tik, Fil Di­şi Ma­cu­nu Ya­pı­mı, Ma­key Ma­key İle Za­yıf­lı­yo­rum, Kar­gı’nın Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji­le­ri, Anız Yak­ma Ge­le­ce­ği­mi Ka­rart­ma, Akıl­lı Çi­vi, Ha­noi Ku­le­le­ri, Bi­linç­siz İlaç Kul­la­nı­mı, Kar­gı’nın Çi­çek­le­ri ve Ko­va Bom­ba isim­li pro­je ça­lış­ma­la­rı öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­lı ta­nı­tıl­dı.

Fu­ar­da yap­tık­la­rı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nı ser­gi­le­yen öğ­ren­ci­ler ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan teb­rik edil­di.  (Kar­gı-Ha­va­dis)

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2018, 18:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER