Çeltik hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü

Çel­tik ha­sa­dı baş­la­yan Meş­hur Kar­gı Pi­rin­ci, sa­tış re­yon­la­rın­da ye­ri­ni al­ma­ya baş­la­dı.

Çeltik hasadı başladı,  çiftçinin yüzü güldü

Kar­gı’da çel­tik ha­sa­dı­nın baş­la­ma­sı ile üre­ti­ci­ler tar­la­la­rın­dan kal­dır­dık­la­rı çel­ti­ğe il­çe ça­yı­rın­da bin bir emek ve­re­rek (ser­me-ku­rut­ma-çu­val­la­ma) son ha­li­ni ver­mek üze­re fab­ri­ka­la­ra gön­de­ri­yor­lar.
Yıl­lar­dır ka­li­te­si ve lez­ze­ti ile ta­nı­nan Kar­gı pi­rin­ci­nin bu yıl­ki ran­du­ma­nı di­ğer yıl­lar­dan da­ha yük­sek. Her yıl yük­sek rağ­bet gö­ren Kar­gı pi­rin­ci üre­ti­ci­nin bu se­ne yü­zü­nü gül­dür­dü. Çel­tik ki­log­ra­mı 2.50 - 3.00 TL, pi­rinç ki­log­ra­mı ise 5,00 - 5,50 TL ara­sı de­ği­şen fi­yat­lar bu se­ne eme­ği ko­ru­yor.


Her il­den bü­yük il­gi gö­ren Kar­gı pi­rin­ci lez­zet­te sı­rın ta­nı­ma­dı­ğı­nı, ha­sat dö­ne­mi içe­ri­sin­de şim­di­den ve­ri­len ton­lar­ca si­pa­riş­ten gös­te­ri­yor.
 

BAŞ­KAN ŞEN’DEN ÇEL­TİK ÜRE­Tİ­Cİ­LE­Rİ­NE Zİ­YA­RET
Kar­gı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Şen, çel­tik üre­ti­ci­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di. Üre­ti­ci­le­ri tek tek ge­zen Baş­kan Şen, ik­ram­lar­da da bu­lun­du.
“Pi­rin­ci­mi­zi mar­ka­laş­tır­ma yo­lun­da adım adım iler­li­yo­ruz” di­yen Baş­kan Şen, üre­ti­min ran­du­ma­nı ve dış pa­zar hak­kın­da bil­gi­ler al­dı. 
Üre­ti­ci­ler, ken­di­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek is­tek­le­ri­ni din­le­yen Baş­kan Şen’e te­şek­kür et­ti.

(Kar­gı-İb­ra­him Efe)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER