Kargı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kar­gı'da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 1 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ka­za Ata­türk Cad­de­si'nde mey­da­na gel­di.

Kargı'da trafik  kazası: 1 yaralı

Kar­gı'da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 1 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ka­za Ata­türk Cad­de­si'nde mey­da­na gel­di.
Ata­türk Cad­de­si'nde S.E. yö­ne­ti­min­de­ki 34 ZK 7564 pla­ka­lı kam­yo­net ile ay­nı cad­de­de se­yir ha­lin­de bu­lu­nan M.I. yö­ne­ti­min­de­ki 19 RD 840 pla­ka­lı mo­to­sik­let ile çar­pış­tı.  Ka­za­da ya­ra­la­nan ol­maz­ken oto­mo­bil ve mo­to­sik­let­te mad­di ha­sar mey­da­na gel­di. 

(Kargı Havadis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER