Kargı İlçe Jandarma Komutanı Özmen göreve başladı

Kar­gı İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na ata­nan Jan­dar­ma Teğ­men Se­dat Öz­men gö­re­vi­ne baş­la­dı. 

Kargı İlçe Jandarma Komutanı Özmen göreve başladı

Kar­gı İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na ata­nan Jan­dar­ma Teğ­men Se­dat Öz­men gö­re­vi­ne baş­la­dı. 
J. Teğ. Tay­fun Kök­sal’ın Ço­rum İl Mer­kez Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı ola­rak ata­na­rak gö­re­vin­den ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Kar­gı İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na ata­nan Jan­dar­ma Teğ­men Se­dat Öz­men ye­ni gö­re­vi­ne baş­la­dı. 
Ma­ka­mın­da zi­ya­ret­le­ri ka­bul eden Teğ­men Se­dat Öz­men, da­ha ön­ce Çan­kı­rı-Sü­lük­lü Jan­dar­ma Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı’nda Asa­yiş Tim Ko­mu­ta­nı, Bin­göl Ki­ğı Ko­man­do Ta­bu­ru’nda Tim Ko­mu­ta­nı, Nev­şe­hir-Ja­kem Ko­mu­tan­lı­ğı’nda Kö­pek Eği­tim Bir­li­ği-Bom­ba Eği­tim Kı­sım Ko­mu­tan­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Gir­di­ği su­bay­lık sı­na­vı­nı ka­za­na­rak An­ka­ra Su­bay Eği­tim Ta­bu­run­da su­bay­lık kur­su­nu ta­mam­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Teğ­men rüt­be­siy­le Kar­gı’ya ata­na­rak ye­ni gö­re­vi­ne baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 


İl­çe mer­ke­zi­ni ve köy­le­ri­ni gez­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­men, 58 Kö­yü bu­lu­nan Kar­gı’nın yay­la­la­rı ve do­ğa­sı­nın et­ki­le­yi­ci ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Tüm köy­le­ri zi­ya­ret ede­rek köy­le­ri ya­kın­dan ta­nı­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Öz­men, "Köy zi­ya­ret­le­ri­ne baş­la­dım. Tüm köy­le­ri­mi­zi ye­rin­de gö­re­rek, muh­tar­la­rı­mız­dan bil­gi ala­rak bir­lik­te is­ti­şa­re ede­ce­ğiz. Bi­zim mes­le­ği­miz va­tan­daş odak­lı bir mes­lek. Jan­dar­ma va­tan­da­şıy­la köy­lü­süy­le iç içe ol­mak zo­run­da. Biz so­rum­lu­luk böl­ge­miz­de hu­zur ve gü­ven­li­ği sağ­la­mak için va­tan­daş­la­rı­mız­la olan iliş­ki­le­ri­mi­zi da­ha da art­tır­ma­lı­yız’’ de­di. 


Geç­miş­te­ki ve­ri­le­re gö­re asa­yiş yö­nün­den il­çe­nin sa­kin bir böl­ge ol­du­ğu­nu da be­lir­ten Teğ­men Öz­men, Kar­gı hal­kı­nın ken­di­si­ni sı­cak kar­şı­la­ma­sı ve sa­mi­mi­yet­le­rin­den do­la­yı da mem­nun ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER