Kargı Panayırı 29 Ekim’de başlayacak

Kar­gı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan her yıl dü­zen­le­nen asır­lık Kar­gı pa­na­yı­rı bu yıl 29 Ekim-4 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. 

Kargı Panayırı 29  Ekim’de başlayacak

Kar­gı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan her yıl dü­zen­le­nen asır­lık Kar­gı pa­na­yı­rı bu yıl 29 Ekim-4 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. 
 Pa­na­yır prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de meh­te­ran gös­te­ri­si, bi­sik­let ve ko­şu ya­rış­ma­la­rı, mev­lid-i şe­rif, trap ya­rı­şı ve gü­reş et­kin­lik­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. 
 Pa­na­yır 29 Ekim 2018 Pa­zar­te­si gü­nü Meh­te­ran ta­kı­mı­nın gös­te­ri­si ile baş­la­yıp, 30 Ekim 2018 Sa­lı gü­nü bi­sik­let ya­rı­şı, 31 Ekim Çar­şam­ba gü­nü at­le­tizm ya­rı­şı, 1 Ka­sım 2018 Per­şem­be ak­şam na­ma­zı­na mü­te­akip Mev­lid-i Şe­rif okun­ma­sı, 3 Ka­sım 2018 Cu­mar­te­si trap atı­şı ya­rış­ma­sı ve ha­vai fi­şek gös­te­ri­si dü­zen­le­ne­cek. Pa­na­yır 4 Ka­sım 2018 Pa­zar gü­nü ün­lü peh­li­van­la­rın yağ­lı gü­reş­le­ri ile son bu­la­cak. 

 

 'Pa­na­yı­rın göz­de­si gö­rüş­ler ola­cak' 
 Böl­ge­nin en iyi gü­reş­çi­le­ri, baş­peh­li­van­lar Kar­gı ça­yı­rın­da gü­reş se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Gü­reş­le­re Kırk­pı­nar Baş Peh­li­va­nı Or­han Okul­lu’nun ya­nı sı­ra Re­cep Ka­ra, Ünal Ka­ra­man, Ham­za Kö­se­oğ­lu, Ab­dul­lah Gün­gör, Sa­lih Erinç ol­mak üze­re 30’a ya­kın baş ve ba­şal­tı peh­li­va­nın ya­nı sı­ra top­lam 300’ün üze­rin­de gü­reş­çi­nin kol bağ­la­ma­sı bek­le­ni­yor. Se­zo­nun son gü­reş or­ga­ni­zas­yo­nu olan Kar­gı gü­reş­le­ri­ne il­gi­nin ol­duk­ça faz­la ol­ma­sı­nı tah­min edi­lir­ken Kar­gı gü­reş­le­ri bu yıl yi­ne Kar­gı Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi’nin ba­şa­rı­lı An­tre­nö­rü Ka­zım Ka­ra­bı­yık or­ga­ni­ze ede­cek. 

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER