Kargı’da aşure ikramı

Kar­gı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Mih­ri Ha­tun Ca­mii bah­çe­sin­de aşu­re da­ğı­tıl­dı.

Kargı’da aşure ikramı

Cu­ma na­ma­zı çı­kı­şın­da baş­la­yan aşu­re da­ğı­tı­mı, be­le­di­ye ve din gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. An­ka­ra’da ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı­dan do­la­yı aşu­re et­kin­li­ği­ne ka­tı­la­ma­yan Kar­gı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Şen me­saj gön­de­re­rek, Aşu­re Gü­nü'nün il­çe­de bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nın da­ha da pe­kiş­me­sin­de ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­di.
Yo­ğun ka­tı­lı­mın ol­du­ğu aşu­re et­kin­li­ğin­de yak­la­şık bin ki­şi­ye aşu­re ik­ra­mı ya­pıl­dı.   

(Kargı Havadis)

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 11:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER