Kargı’da hasta okulu açıldı

Kar­gı Ah­met Ham­di Ak­pı­nar İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si has­ta oku­lu hiz­me­te baş­la­dı. 

Kargı’da hasta  okulu açıldı

Kar­gı Ah­met Ham­di Ak­pı­nar İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si has­ta oku­lu hiz­me­te baş­la­dı. 
Has­ta Oku­lu Prog­ra­mı ile ya­şa­mın­da zor­luk­lar ile kar­şı­la­şan kro­nik has­ta­la­ra gün­de­lik so­run­la­rı­nın çö­zü­mün­de yar­dım­cı ol­mak ve has­ta­lık­la­rı ile bir­lik­te ko­lay ya­şa­ma­la­rı­nı sağ­la­mak amaç­la­nı­yor. 


Kar­gı Ah­met Ham­di Ak­pı­nar İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si Has­ta Oku­lu Prog­ra­mı­na has­ta ve has­ta ya­kın­la­rı ka­tı­la­bi­le­cek­ler. Has­ta Oku­lu Prog­ra­mı 10 ko­nu­da, dok­tor­lar ve ala­nın­da uz­man ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek. 
 Has­ta oku­lu hak­kın­da bil­gi al­mak is­te­yen has­ta ve has­ta ya­kın­la­rı has­ta­ne­nin eği­tim bi­ri­mi­ne baş­vu­ra­rak ve­ya 0364 651 2012 da­hi­li 7936 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan da bil­gi ala­bi­le­cek­ler. (İHA)

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER