Karasoku şenlendi

La­çin il­çe­si Ka­ra­so­ku Kö­yü’nde dü­zen­le­nen ‘4. Ge­le­nek­sel Yaz Şen­li­ği’ geç­ti­ği­miz Çar­şam­ba gü­nü ger­çek­leş­ti.

Karasoku şenlendi

RE­CEP ME­BET
Spor Komp­lek­si’nde ger­çek­le­şen şen­li­ğe AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya, La­çin Kay­ma­kam Ve­ki­li Tay­fun De­li, La­çin Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ünal Gev­şek, Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, ba­zı da­ire amir­le­ri, si­ya­si par­ti ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ile bin­ler­ce va­tan­daş ka­tıl­dı.
Köy hal­kı­nın bü­yük il­gi gös­ter­di­ği şen­lik hak­kın­da bil­gi ve­ren Ka­ra­so­ku Kö­yü Sos­yal Kül­tü­rel Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Genç, “Bu yıl 4.’sü­nü dü­zen­le­di­ği­miz şen­li­ği­miz­de gur­bet­te­ki ve Ço­rum’da­ki hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi bu­luş­tur­duk” de­di.
Türk Halk Mü­zi­ği’nin güç­lü ses­le­rin­den Cey­lan, Sev­can Or­han ve Ay­nur Gü­neş’in sah­ne al­dı­ğı şen­lik­te se­mah ve folk­lor gös­te­ri­le­ri­nin de yer al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Meh­met Genç, sos­yal ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin ya­şa­tıl­dı­ğı bir et­kin­lik or­ga­ni­ze et­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.


Spon­sor­la­rın des­te­ğiy­le ger­çek­le­şen şen­lik prog­ra­mıy­la il­gi­li açık­la­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Genç, şu bil­gi­le­ri ver­di:
“Ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­di­ği­miz şen­li­ğin ama­cı, Ço­rum ve La­çin’in ya­nı sı­ra kö­yü­mü­zün ta­ri­hi­ni, kül­tü­rü­nü, sa­na­tı­nı ya­şa­ta­rak tu­rizm ta­nı­tı­mı­na kat­kı sun­mak. Kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zin, öz­gün­lü­ğü­mü­zün ko­run­ma­sı, ya­şa­tıl­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rıl­ma­sı, sa­hip­le­nil­me­si, bir­lik be­ra­ber­li­ğin sağ­lan­ma­sı, da­ya­nış­ma duy­gu­su­nun güç­len­di­ril­me­si de amaç­la­rı­mız ara­sın­da yer alı­yor. 
2014 yı­lın­dan be­ri dev­let ve köy hal­kı­nın iş­bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen, tam bir top­lum­sal ku­cak­laş­ma ha­va­sın­da ge­çen şen­li­ği­miz; kö­yü­mü­zün gü­zel­leş­me­si, ge­liş­me­si ve böl­ge hal­kı­nın is­ti­fa­de ede­bi­le­ce­ği kıy­met­li eser­le­rin yö­re­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ya­pı­lan iş­bir­li­ği­nin de sem­bo­lü ha­li­ne gel­miş du­rum­da.
İç­me su­yu hat­tı, park, köy ko­na­ğı, ka­mel­ya­lar, çeş­me­ler, ca­mi şa­dır­va­nı ve çev­re dü­zen­le­me­si gi­bi pro­je­ler geç­ti­ği­miz dört yıl içe­ri­sin­de köy hal­kı­nın ele ele ver­me­si sa­ye­sin­de ta­mam­lan­dı. Ye­rel res­mi ku­rum­lar da, eli­ni ta­şın al­tı­na ko­yan Ka­ra­so­ku Kö­yü’nün da­ya­nış­ma­sı­na des­tek ve­re­rek ih­ti­yaç­la­rın gi­de­ril­me­sin­de tak­di­re şa­yan kat­kı­lar sun­du­lar.
Köy so­kak­la­rı­nın ki­lit­li par­ke taş­la­rıy­la gü­zel­leş­ti­ril­me­si, ka­pa­lı ara­zi su­la­ma ka­na­lı­nın in­şa­sı, fut­bol sa­ha­sı­nın ya­pı­mı ve köy tü­zel ki­şi­li­ği­ne 650 adet ce­viz ağa­cın eki­mi im­ka­nı sağ­lan­ma­sı gi­bi ça­lış­ma­la­rın ta­ma­mı dev­let ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
Bu sü­reç­te kö­yü­mü­zün ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­sin­den do­la­yı baş­ta Ço­rum Va­li­si Nec­med­din Kı­lıç ol­mak üze­re; Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, La­çin Kay­ma­kam­lı­ğı, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, İl Ge­nel Mec­li­si yö­ne­ti­mi ve üye­le­ri, Özel İda­re Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Cıp­lak, Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Ömer Ars­lan, DSİ Şu­be Mü­dü­rü Mu­rat Şer­bet­çi, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü ve eme­ği ge­çen tüm ida­re­ci­le­re köy hal­kı­mız adı­na te­şek­kü­rü bir borç bi­li­yo­ruz.
Dev­let ve va­tan­daş el ele ver­di­ğin­de or­ta­ya çı­ka­cak ba­şa­rı­la­rın bir ni­şa­ne­si ola­rak gör­dü­ğü­müz şen­lik or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­za des­tek ve­ren ve ka­tı­lım­la­rı ile biz­le­ri se­vin­di­ren her­ke­se şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER