Körücek Camii onarım bekliyor

Me­ci­tö­zü’ne bağ­lı Kö­rü­cek Kö­yü'nde bu­lu­nan ve 1951 yı­lın­da iba­de­te açı­lan ca­mi, ta­di­lat bek­li­yor.

Körücek Camii onarım bekliyor

FATİH BATTAR

Me­ci­tö­zü’ne bağ­lı Kö­rü­cek Kö­yü'nde bu­lu­nan ve 1951 yı­lın­da iba­de­te açı­lan ca­mi, ta­di­lat bek­li­yor.

67 yıl­lık ca­mi­nin du­var­la­rı çat­la­mış, sı­va­la­rı dö­kül­müş, ta­ban tah­ta­la­rı çü­rü­müş, ça­tı bö­lü­mü de ol­duk­ça yıp­ran­mış du­rum­da. 

Köy hal­kı, yıl­lar­dır ba­kım-ona­rım gör­me­yen ca­mi­nin ta­di­la­ta ih­ti­ya­cı­nın ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "köy ca­mi­le­ri ka­de­ri­ne terk edil­me­me­li. Ço­rum İl Müf­tü­lü­ğü'nü ve ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da gö­re­ve da­vet edi­yo­ruz. Biz­ler de köy hal­kı ola­rak eli­miz­den ge­len kat­kı­yı yap­ma­ya ha­zı­rız. El­bir­li­ği ile ca­mi­mi­ze ye­ni­den ha­yat ve­re­lim" de­di­ler.

Köy muh­ta­rı ve der­nek yö­ne­ti­mi ise, köy ca­mi­si­nin ar­tık güç­lük­le ayak­ta dur­du­ğu­nu, ca­mi­nin ta­ban tah­ta­la­rı­nın ye­ni­len­me­si, sı­va-ba­da­na-bo­ya ya­pıl­ma­sı, cam­la­rı­nın ve elek­trik te­si­sa­tı­nın ye­ni­len­me­si, ça­tı kıs­mı­nın ona­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, köy büt­çe­si ile bu ça­lış­ma­yı yap­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, Müf­tü­lü­ğü, il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı ve ha­yır­se­ver­le­ri yar­dım­cı ol­ma­ya da­vet et­ti­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER