Engelli vatandaştan tedavisini yaptıran Başkan’a teşekkür

Oğuz­lar’da ya­şa­yan en­gel­li va­tan­daş, ken­di­si­ni te­da­vi et­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş’e te­şek­kür et­ti. 

Engelli vatandaştan tedavisini yaptıran Başkan’a teşekkür

Oğuz­lar’da ya­şa­yan en­gel­li va­tan­daş, ken­di­si­ni te­da­vi et­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş’e te­şek­kür et­ti. 

Oğuz­lar il­çe­sin­de ya­şa­yan 61 ya­şın­da­ki Ali Uzun, bir sü­re ön­ce ra­hat­sız­lan­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş ay­nı za­man­da en­gel­li olan Uzun’u be­le­di­ye per­so­ne­liy­le bir­lik­te Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne gön­der­di. Bu­ra­da­ki te­da­vi sü­re­ci­nin ar­dın­dan sağ­lı­ğı­na tek­rar ka­vu­şan Uzun, be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan tek­rar il­çe­ye ge­ti­ril­di. 


Ra­hat­sız­lı­ğı sü­re­sin­ce ya­kın il­gi­sin­den do­la­yı baş­kan Ateş’e ve be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür eden Uzun, “Bir yı­lı aş­kın sü­re­dir has­ta ola­rak ya­tı­yor­dum. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Te­da­vi­mi yap­tır­dı, şu an sağ­lı­ğı­ma ka­vuş­tum. Al­lah ra­zı ol­sun” de­di.  


Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş ise al­dık­la­rı iyi ha­ber­le mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, "Oğuz­lar Be­le­di­ye­si ola­rak va­tan­da­şı­mı­za sa­hip çı­kı­yo­ruz. On­la­rın so­run­la­rı­nı ken­di so­run­la­rı­mız gi­bi önem­si­yo­ruz. İh­ti­ya­cı olan Oğuz­lar­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ça­ba gös­te­ri­yo­ruz. Ali Uzun’un sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı için te­da­vi­si ko­nu­sun­da biz­zat il­gi­len­dik. Ali kar­de­şi­mi­zin sağ­lı­ğı­na ka­vuş­muş ol­ma­sın­dan da ay­rı­ca mut­lu­luk du­yu­yo­ruz’’ di­ye ko­nuş­tu. 

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER