İsbir, ‘Ortaköy, keşfedilmemiş değer’

Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir, özel bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da il­çe­nin do­ğal gü­zel­lik­le­ri ve gö­re­ve gel­miş ol­du­ğu gün­den bu za­ma­na denk ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler hak­kın­da bil­gi ver­di. 

İsbir, ‘Ortaköy, keşfedilmemiş değer’

Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir, özel bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da il­çe­nin do­ğal gü­zel­lik­le­ri ve gö­re­ve gel­miş ol­du­ğu gün­den bu za­ma­na denk ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler hak­kın­da bil­gi ver­di. 
Or­ta­köy’ün, ül­ke­mi­zin ve Ço­rum’un ha­len keş­fe­dil­me­miş de­ğer­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan İs­bir, “İl­çe­miz ören yer­le­ri, me­si­re alan­la­rı, te­miz do­ğa­sı ve mi­sa­fir­per­ver in­san­la­rı ile keş­fe­dil­me­ye su­sa­mış, Hi­tit­ler’e di­ni ve ti­ca­ret baş­kent­li­ği (Şa­pi­nu­va) yap­mış ta­ri­hi bir kent­tir.  
2014 yı­lı ye­rel se­çim­le­ri aka­bin­de gö­re­ve baş­la­dık­tan son­ra il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­nı yap­mak ve gü­zel­lik­le­ri­ni an­lat­mak için bir çok ka­mu ve özel ku­ru­luş ile et­kin­lik­ler dü­zen­le­dik. İl­çe­mi­zin ek­sik­lik­le­ri­ni tes­pit ede­rek hal­kı­mı­zın re­fa­hı­nı yük­selt­mek ve hu­zur­lu kıl­mak için ça­lış­ma­lar yap­tık. İn­san­la­rı­mı­zın ve zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­zin da­ha iyi va­kit ge­çi­re­bil­me­le­ri ama­cıy­la il­çe­mi­ze 9 adet me­si­re ve oyun ala­nı ka­zan­dır­dık. Cad­de ve so­kak­la­rı­mı­za as­falt ve ki­lit ta­şı uy­gu­la­ma­sı ya­pa­rak yol­la­rı­mı­zı toz­dan ve ça­mur­dan arın­dır­dık. İl­çe içe­ri­sin­den ge­çen elek­trik hat­la­rı­nı, su­la­ma ka­nal­la­rı­nı yer al­tı­na ala­rak kök­lü de­ği­şik­lik­ler yap­tık. Süs ha­vuz­la­rı, sa­at ku­le­si ve Türk bü­yük­le­ri tö­ren ala­nı ile bü­yük bir mey­dan komp­lek­si ger­çek­leş­tir­dik. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin da­ha ve­rim­li eği­tim al­ma­la­rı için il­çe­de bu­lu­nan okul­la­rı­mı­za eği­tim ve spor mal­ze­me­le­ri des­te­ği sun­duk. Genç­le­ri­mi­zin da­ha sağ­lık­lı ya­şam sür­me­le­ri için sen­te­tik ha­lı sa­ha­mı­zı hiz­me­te aç­tık ve bun­la­rın dı­şın­da da­ha sa­ya­ma­dı­ğı­mız 42 pro­je­yi ha­ya­ta ge­çi­re­rek il­çe­mi­zin ge­liş­me­si için gay­ret sarf et­tik.
İl­çe­mi­zin ta­ri­hi ve do­ğal gü­zel­lik­le­ri­ni keş­fet­mek için in­san­la­rı­mı­zı il­çe­mi­ze da­vet edi­yor, şim­di­den zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­ze hoş gel­di­niz di­yo­rum.” de­di. 

| | | |

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER