Ortaköy esnafı denetlendi

Güm­rük Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün Va­li­lik­le­re gön­der­di­ği ge­nel­ge kap­sa­mın­da Ço­rum Va­li­li­ği'nin em­ri ile Or­ta­köy il­çe­sin­de bir de­ne­tim ko­mis­yo­nu oluş­tu­rul­du.

Ortaköy esnafı denetlendi

Güm­rük Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün Va­li­lik­le­re gön­der­di­ği ge­nel­ge kap­sa­mın­da Ço­rum Va­li­li­ği'nin em­ri ile Or­ta­köy il­çe­sin­de bir de­ne­tim ko­mis­yo­nu oluş­tu­rul­du.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, il­çe­de ku­ru­lan pa­zar ye­ri es­na­fı ve mar­ket­ler, Or­ta­köy Kay­ma­kam­lı­ğı, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Za­bı­ta Amir­li­ği, İl­çe Em­ni­yet Amir­li­ği, İl­çe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ve İl­çe Ta­rım Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­lin­ce oluş­tu­ru­lan de­ne­tim ko­mis­yo­nun­ca de­net­len­di.
De­net­le­me­de Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı hak­kın­da Ka­nun ve Fi­yat Eti­ket Yö­net­me­li­ği­ni kap­sa­mın­da in­ce­le­me­ler ya­pı­la­rak önü­müz­de­ki dö­nem­de de de­net­le­me­le­rin de­vam ede­ce­ği vur­gu­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER