Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ortaköylü çocuklarla oynadı

Ye­şil­çam’ın ün­lü si­ne­ma oyun­cu­su İh­san Ge­dik ve ar­ka­daş­la­rı­nın sun­du­ğu ‘Renk­li Dün­ya­lar’ isim­li mü­zik­li dans­lı ço­cuk oyu­nu, Or­ta­köy il­çe­sin­de sah­ne­len­di.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ortaköylü çocuklarla oynadı

Ye­şil­çam’ın ün­lü si­ne­ma oyun­cu­su İh­san Ge­dik ve ar­ka­daş­la­rı­nın sun­du­ğu ‘Renk­li Dün­ya­lar’ isim­li mü­zik­li dans­lı ço­cuk oyu­nu, Or­ta­köy il­çe­sin­de sah­ne­len­di.
Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe; İl­çe Kay­ma­ka­mı Mu­rat Acar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir ve İl­çe Müf­tü­sü Mu­am­mer Şa­hin ile çok sa­yı­da ço­cuk ve ai­le­le­ri ka­tıl­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Be­le­di­ye de­mek sa­de­ce yol yap­mak, park ve bah­çe­ler dü­zen­le­mek, me­si­re alan­la­rı yap­mak de­ğil, ay­nı za­man­da hal­kı­na sos­yal fa­ali­yet­ler dü­zen­le­mek, hal­kın hu­zur ve mut­lu­ğu için ça­lış­ma­lar yap­mak de­mek­tir. İmkânla­rı­mız doğ­rul­tu­sun­da bu tür et­kin­lik­le­ri da­ha ön­ce ger­çek­leş­tir­dik, bun­dan son­ra da ger­çek­leş­tir­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Dü­zen­le­miş ol­du­ğu­muz bu et­kin­lik ile hem Ye­şil­çam’ın ün­lü oyun­cu­su İh­san Ge­dik ve ar­ka­daş­la­rı­nı il­çe­miz­de ağır­la­mış ol­duk hem de ço­cuk­la­rı­mız ve ai­le­le­ri­ne hoş va­kit ge­çir­me­le­ri için imkân ta­nı­mış ol­duk.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER