Osmancık yolunda 6 km’lik kısım bu yıl trafiğe açılacak

Ço­rum-Os­man­cık ara­sın­da in­şa­sı­na baş­la­nan bö­lün­müş yol­da ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. Top­lam 44 km uzun­lu­ğun­da olan yol­da yük­le­ni­ci fir­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Osmancık yolunda 6 km’lik  kısım bu yıl trafiğe açılacak

FA­TİH AK­BAŞ

Ço­rum-Os­man­cık ara­sın­da in­şa­sı­na baş­la­nan bö­lün­müş yol­da ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. Top­lam 44 km uzun­lu­ğun­da olan yol­da yük­le­ni­ci fir­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

İn­şa­atın 24 Ara­lık 2015 ta­ri­hin­de baş­la­dı­ğı yol­da ça­lış­ma­lar bö­lüm bö­lüm ya­pı­lı­yor.

Top­rak iş­le­ri, sa­nat ya­pı­la­rı, 64 met­re 1 adet çift köp­rü, 20 met­re 1 adet tek köp­rü ve üst­ya­pı iş­le­ri­nin yer al­dı­ğı pro­je­nin 6 km’lik ke­si­mi ve Ey­mir böl­ge­sin­de ka­lan ke­sim­de top­rak iş­le­ri ve sa­nat ya­pı­la­rı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği be­lir­til­di.

Pro­je kap­sa­mın­da 2018 yı­lı içe­ri­sin­de muh­te­lif ke­sim­ler­de ve Ey­mir böl­ge­sin­de top­rak iş­le­ri, sa­nat ya­pı­la­rı ve üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı ve 6 km’lik ke­si­min sta­bi­li­ze ola­rak tra­fi­ğe açıl­ma­sı­nın he­def­len­di­ği öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER