Okul servisleri için güvenlik önerileri

Okul yo­lun­da ço­cuk­la­rın gü­ven­le yol­cu­luk ya­pa­bil­me­le­ri için ser­vis araç­la­rın­da alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler ko­nu­sun­da sü­rü­cü­le­re uya­rı­lar­da bu­lu­nul­du.

Okul servisleri için  güvenlik önerileri

Ye­ni öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sıy­la özel ve ser­vis araç­la­rı­nın kul­la­nı­mı art­tı. Sos­yal so­rum­lu­luk bi­lin­ciy­le ha­re­ket eden Pet­las, sü­rüş gü­ven­li­ği için las­tik ve araç­la il­gi­li dik­kat edil­me­si ge­re­ken ko­nu­la­ra işa­ret et­ti.
Oku­la dö­nüş yo­lun­da ser­vis araç­la­rın­da ço­cuk­la­rın gü­ven­li­ği için ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ler de dev­re­ye gir­di. Bu doğ­rul­tu­da okul ser­vis araç­la­rın­da 3 nok­ta em­ni­yet ke­me­ri­ne ço­cuk apa­ra­tı, araç ta­kip sis­te­mi, sen­sör­lü kol­tuk ve ka­pı­lar, ka­me­ra bu­lun­ma­sı zo­run­lu ha­le ge­ti­ril­di. 


Tüm ti­ca­ri araç­lar­da ol­du­ğu gi­bi okul ser­vis araç­la­rın­da da mev­si­me uy­gun ola­rak kış las­ti­ği kul­la­nı­mı, diş de­rin­li­ği kon­tro­lü ve las­tik ha­va ba­sın­cı­nın dü­zen­li kon­trol edil­me­si ka­za ris­ki­ni azalt­mak için bü­yük önem ta­şı­yor.
Açık­la­ma­da gö­rüş­le­ri­ne yer ve­ri­len Pet­las Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Er­kal Özü­rün, sü­rüş gü­ven­li­ği­nin, araç için doğ­ru las­tik se­çi­mi ve kul­la­nı­mın­dan baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, ço­cuk­la­rın gü­ven­li­ği için ser­vis sü­rü­cü­le­ri­nin bu ko­nu­ya has­sa­si­yet gös­ter­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. 


Tüm araç­lar­da, kış dö­ne­min­de kış las­ti­ği kul­lan­ma­nın bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­na işa­ret eden Özü­rün, "Las­tik ha­va ba­sın­cı­nın kon­trol edil­me­si de las­tik­ten kay­nak­la­na­bi­le­cek ka­za­la­rı ön­le­mek için bü­yük önem ta­şı­yor. Ser­vis şo­för­le­ri ve sü­rü­cü­le­ri, tüm Tür­ki­ye'de en yay­gın ba­yi ağı­na sa­hip olan Pet­las ba­yi­le­ri­ne gi­de­rek las­tik ha­va ba­sın­cı ve diş de­rin­li­ği kon­tro­lü yap­tı­ra­bi­lir." de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni yap­tı.
Özü­rün, okul yo­lun­da gü­ven­li yol­cu­luk için dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­la­ra iliş­kin de şun­la­rı kay­det­ti:


"Mev­si­me uy­gun las­tik kul­la­nın. Ha­va sı­cak­lı­ğı 7 de­re­ce­nin al­tı­na dü­şün­ce mut­la­ka kış las­tik­le­ri­ni tak­tı­rın. Ser­vis araç­la­rın­da kul­la­nı­mı zo­run­lu olan C ti­pi las­tik tak­tı­rın. Las­tik ha­va ba­sın­cı­nı kon­trol edin. Las­tik diş de­rin­lik­le­ri­ni kon­trol edin ve eğer las­tik diş de­rin­li­ği 3 mi­li­met­re ve al­tın­day­sa las­tik­le­ri­ni­zi mut­la­ka de­ğiş­ti­rin. Las­tik­ler­de­ki ba­lans bo­zuk­lu­ğu­nun ara­cı­nız­da me­ka­nik ha­sa­ra yol aç­ma­ma­sı için ba­lans aya­rı­nı yap­tı­rın. Özel­lik­le ser­vis araç­la­rın­da las­ti­ğin kal­dı­rım ke­na­rı­na sürt­me­me­si­ne dik­kat edin. Bu kü­çük çarp­ma­lar las­tik­te ba­lon oluş­tu­ra­bi­lir ve tır­nak kop­ma­la­rı­na yol aça­bi­lir." 


Ço­rum Açık Oto Pa­za­rı, bu haf­ta da ikin­ci el sa­tı­cı ve alı­cı­la­rı­nı birara­ya ge­tirdi.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Citroen C5 1.6 THP Dynam    2011    59 bin
Fiat Linea 1.3 Mjet ActiveP    2013    39 bin
Fiat Marea 1.6 Liberty    2006    22 bin
Ford Focus 1.6 TDCI Trend    2012    61 bin
Ford Mondeo 2.0 Ghia    2004    38 bin
Hyundai i20 1.4 MPI Jump    2016    65 bin
Hyundai Getz 1.4 DOHC S    2010    43 bin
Honda Civic 1.6 i-VTEC E    2013    83 bin
Opel Astra 1.6 GL    2000    26 bin
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosm    2004    24 bin
Opel Vectra 1.6 Comfort    2004    34 bin
Peugeot 206 1.4 Fever    2008    35 bin
Renault R 12 Toros    1997    17 bin
Renault R 19 1.6 Eu RNE    1998    22 bin
Renault Broadway 1.4 GTE    1991    11 bin
Renault Fluence 1.5 DCITP    2014    65 bin
Renault Megane 1.6 Dynm    2004    35 bin
Renault Symbol 1.5 DCI J    2014    49 bin
Skoda Fabia 1.4 Ambiente    2005    36 bin
Tofaş Doğan SL    1993    13 bin
Toyota Auris 1.33 Life    2014    65 bin
Toyota Corolla 1.3 XL    1996    18 bin
Toyota Corolla 1.6 GLİ Sp    1998    28 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp    2002    31 bin
Toyota Verso 1.6 Premium    2009    67 bin
Toyota Yaris 1.0 Terra    2006    39 bin
Volkswagen Golf 1.6 Comf    2001    31 bin
Volkswagen Jetta 1.6 Midli    2007    43 bin
Volkswagen Passat 1.8 T C    2001    45 bin
Volkswagen Polo 1.6 Classi    1996    18 bin


TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Citroen Berlingo 1.6 HDI S    2018    68 bin
Citroen Nemo Combi 1.4 H    2009    29 bin
Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD    2004    25 bin
Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet    2017    79 bin
Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet    2008    22 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2016    57 bin
Ford To. Connect 1.8 TDCI    2010    45 bin
Ford To. Courier 1.5 TDCI    2017    66 bin
Ford Transit 120    1997    16 bin
Mercedes-Benz Vito 112 C    2003    41 bin
Opel Combo 1.3 CDTI CP    2006    29 bin
Peugeot Bipper 1.3 HDI C    2014    39 bin
Peugeot Partner 1.6 HDI Pr    2010    36 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2015    60 bin
Renault Master 2.3 DCI Au    2004    21 bin
Volkswagen Caddy 1.9 TDI    2004    39 bin
Volkswagen Caravelle 2.5    2008    52 bin
Volkswagen Transporter 2.5    2001    34 bin


NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir. 

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER