Oto galericilere mesleki yeterlilik

Ço­rum Oto Ga­le­ri­ci­ler Der­ne­ği, üye­le­ri için baş­lat­tı­ğı ‘Mes­le­ki Ye­ter­li­lik’ eği­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.

Oto galericilere  mesleki yeterlilik

Ço­rum Oto Ga­le­ri­ci­ler Der­ne­ği, üye­le­ri için baş­lat­tı­ğı ‘Mes­le­ki Ye­ter­li­lik’ eği­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.
Ge­çen ay dü­zen­le­dik­le­ri ha­zır­lık kur­su so­nu­cun­da 97 üye­nin mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si al­ma­ya hak ka­zan­dı­ğı­nı açık­la­yan Der­nek Baş­ka­nı Fah­ri Yan­dık, ikin­ci sı­nav ön­ce­si dü­zen­le­ye­cek­le­ri se­mi­ner için mü­ra­ca­at­la­rı ka­bul et­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı du­yur­du.

YET­Kİ BEL­GE­Sİ OL­MA­YAN GA­LE­Rİ­Cİ OLA­MA­YA­CAK
İlk kur­sa ka­tı­la­ma­yan oto ga­le­ri­ci­le­rin mağ­dur ol­ma­ma­sı için ye­ni bir eği­tim prog­ra­mı ha­zır­la­dık­la­rı­nı an­la­tan Fah­ri Yan­dık, yet­ki bel­ge­si ol­ma­yan­la­rın ar­tık bu mes­le­ği ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı ha­tır­lat­tı.
Yan­dık, kurs baş­vu­ru­la­rı­nın 10.00-17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da Ço­rum Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si ida­ri bi­na­ya ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­di.
Ya­pı­lan ya­sal dü­zen­le­me­ler ışı­ğın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len ye­ni­lik­ler­den de bah­se­den Yan­dık, amaç­la­rı­nın üye­le­ri­ni ye­ni dö­ne­me en iyi şe­kil­de ha­zır­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di.

YE­Nİ DÜ­ZEN­LE­ME NE­LER GE­Tİ­Rİ­YOR?
13 Şu­bat 2018 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren ye­ni yö­net­me­li­ğin oto ga­le­ri­ci­le­re ge­tir­di­ği yü­küm­lü­lük­le­re dik­kat çe­ken Yan­dık, oto alım-sa­tı­mın­da uy­gu­la­na­cak ye­ni­lik­le­ri an­lat­tı.
Yö­net­me­lik­le ha­ya­ta ge­çen dü­zen­le­me sa­ye­sin­de ikin­ci el oto alım sa­tım iş­le­ri­nin dev­let ta­ra­fın­dan sı­kı bir de­ne­tim al­tı­na alın­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Yan­dık, ye­ni sis­te­min es­na­fa bü­yük ko­lay­lık­lar sağ­la­ya­ca­ğı­na işa­ret et­ti.
8 yaş ve 160 bin ki­lo­met­re sı­nı­rı­nı geç­me­miş araç­la­ra eks­per­tiz zo­run­lu­lu­ğu­nun ge­ti­ril­di­ği­ni be­lir­ten Yan­dık, öne­ne ge­len her­ke­sin ikin­ci el oto alıp sa­ta­ma­ya­ca­ğı­nı sa­de­ce yet­ki bel­ge­si­ne sa­hip es­na­fın bu işi ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.
Yan­dık, “İkin­ci el araç­la­rın alım-sa­tım so­rum­lu­su ya­ni yet­ki bel­ge­si olan ki­şi bu araç­la­ra 3 ay ya da 5 bin ki­lo­met­re ga­ran­ti ve­re­cek. Biz­ler ye­ni çı­kan ka­nu­nu çok olum­lu kar­şı­la­dık. Ye­ni dü­zen­le­me­ye uyum ko­nu­sun­da ön­de ge­len il­ler ara­sın­da olan Ço­rum, eği­tim­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve sı­nav­la­rın ar­dın­dan üye­le­ri­mi­zin ser­ti­fi­ka­la­rı­nı al­ma­sıy­la yet­ki bel­ge­si­ne ilk ka­vu­şan il­ler­den bi­ri ola­cak” di­ye ko­nuş­tu.


OTO­PARK, ya­pı­lan dü­zen­le­me­nin sek­tö­re ge­ti­re­ce­ği ye­ni­lik­le­ri ya­kın­dan ta­kip ede­rek okur­la­rı­mız­la bu­luş­tur­ma­ya de­vam ede­cek.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.

Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL

  Markası                             Modeli      Fiyatı (TL)

BMW 116i Comfort

2012

83 bin

Chevrolet Lacetti 1.6 SX

2006

26 bin

Fiat Linea 1.3 Mjet Actual

2015

42 bin

Fiat Marea 1.6 Liberty

2004

14 bin

Ford Fiesta 1.4 Titanium

2011

48 bin

Ford Focus 1.6 Collection

2004

33 bin

Honda Civic 1.6 i-VTEC El

2007

45 bin

Mitsubishi Colt 1.5 DI-D In

2006

25 bin

Opel Astra 1.3CDTI Essent

2011

52 bin

Opel Corsa 1.2 Essentia

2009

35 bin

Opel Vectra 1.6 Comfort

2001

29 bin

Peugeot 208 1.0 VTI Acces

2014

34 bin

Renault R 12 Toros

1996

14 bin

Renault R 19 1.6 Eu RNE

1998

16 bin

Renault Broadway 1.4 GTE

1995

12 bin

Renault Clio 1.4 RNA

2000

23 bin

Renault Laguna 2.0 RTI

1996

20 bin

Renault Symbol 1.5 DCI J

2015

46 bin

Skoda Fabia 1.4 Special

2005

34 bin

Skoda Octavia 1.6 Collecti

2003

30 bin

Tofaş Doğan L 1.6

1992

8 bin

Tofaş Şahin 1.6

1991

7 bin

Toyota Avensis 2.0 Sol

1999

23 bin

Toyota Corolla 1.6 GLİ

1996

23 bin

Toyota Corolla 1.6 Comfort

2001

31 bin

Toyota Corolla 1.33 Life

2017

65 bin

Volkswagen Bora 1.6 Comf

2015

83 bin

Volkswagen Golf 1.6 TDI

2010

63 bin

Volkswagen Passat 1.6 TDI

2013

98 bin

Volkswagen Polo 1.4 Basic

2005

36 bin

Volkswagen Scirocco 1.4 T

2010

68 bin

Volvo S40 1.6 D Dynamic

2008

55 bin

TİCARİ ARAÇ

  Markası                             Modeli      Fiyatı (TL)

Citroen Berlingo 1.9 D

2000

15 bin

Citroen Nemo Combi 1.4 H

2012

37 bin

Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet

2012

34 bin

Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD

2003

24 bin

Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet

2010

20 bin

Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet

2012

36 bin

Ford To. Connect 110 PS

2011

37 bin

Ford To. Courier 1.5 TDCI

2014

39 bin

Ford Transit 280 S

2001

21 bin

Ford Transit 350 L

2004

22 bin

Nissan Vanette 2.3 Cargo

1997

17 bin

Opel Combo 1.3 CDTI CP

2006

24 bin

Peugeot Bipper 1.3 HDI CP

2015

43 bin

Peugeot Partner 1.9

2001

19 bin

Renault Kangoo M 1.5 Ext

2016

61 bin

Volkswagen Caddy 1.6 TDI

2011

55 bin

Volkswagen Caravelle 2.0

2012

75 bin

Volkswagen Transporter 1.9

2004

38 bin

NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018, 12:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER