Parça değişimi yerine onarım

Tür­ki­ye Oto­mo­tiv Ba­kım Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (TOB­FED) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı hem­şeh­ri­miz Fa­tih Kan­kur­dan, ka­za so­nu­cu olu­şan ha­sar­lar­da par­ça de­ği­şi­mi ye­ri­ne ona­rım yap­tı­rıl­ma­sı tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.

Parça değişimi  yerine onarım

Tür­ki­ye Oto­mo­tiv Ba­kım Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (TOB­FED) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı hem­şeh­ri­miz Fa­tih Kan­kur­dan, ka­za so­nu­cu olu­şan ha­sar­lar­da par­ça de­ği­şi­mi ye­ri­ne ona­rım yap­tı­rıl­ma­sı tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.
OTO­PARK kö­şe­mi­ze ko­nu­şan Fa­tih Kan­kur­dan, yük­sek ma­li­yet­li ye­dek par­ça­la­rın de­ği­şi­mi ye­ri­ne ta­mir edil­me­si­nin eko­no­mi­ye bü­yük kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ye­te­nek­li us­ta­la­rın gay­ret­le­riy­le her yıl mil­yon­lar­ca do­lar­lık ta­sar­ruf sağ­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kan­kur­dan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ver­di:
“Ya­şa­nan ka­za­lar ne­ti­ce­sin­de, araç ka­por­ta ve me­ka­nik ak­sam­la­rın­da par­ça de­ği­şi­mi ye­ri­ne, ona­rı­la­bi­lir, yük­sek tek­no­lo­jik ürün ve Türk us­ta­la­rı­nın ma­ha­ret­le­riy­le har­man­la­na­rak ta­mir edil­me­si sa­ye­sin­de hem müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti hem de ül­ke eko­no­mi­si­ne çok cid­di kat­kı sağ­lan­mak­ta­dır.


İç ve dış plas­tik par­ça­lar­da tam­pon­lar, ka­pı çı­ta­la­rı, far ve stop­la­rın bağ­lan­tı ayak­la­rı; iç dö­şe­me trim­ler­de ka­pı dö­şe­me­le­ri, tor­pi­do, de­ri ku­maş vi­nil gi­bi kol­tuk ak­şam­la­rı; alü­min­yum ve gal­ve­niz ka­ro­ser göv­de pa­nel­le­rin­de ça­mur­luk­lar ve ka­pı saç­la­rı; alü­min­yum rad­ya­tör­ler­de ha­va, su, ka­lo­ri­fer, kli­ma yağ so­ğu­tu­cu­la­rı; alü­min­yum jant­lar, me­ka­nik de­mon­te par­ça­lar, ta­şı­yı­cı­lar ve şa­si ka­ro­ser­le­ri gi­bi bir çok kom­pe­nant eko­no­mik öm­rü­nü dol­dur­ma­mış ve ta­mir edi­le­bi­lir ni­te­lik­te ise ga­ran­ti­li ve yük­sek stan­dart­lar­da ori­ji­nal ka­li­te­sin­de ona­rı­la­bil­mek­te­dir.


İt­hal edi­le­rek, ül­ke­mi­ze ge­ti­ri­len ve çok yük­sek oran­da res­mi, özel ve ge­nel ser­vis­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan eks­per­tiz­ler so­nu­cu si­pa­riş sis­te­mi ile te­da­rik­le­ri sağ­la­na­rak, ye­rel ser­vis­le­re sevk edi­len par­ça­lar­la ona­rım ta­mir sü­re­ci­nin uza­ma­sı, ek ma­li­yet­le­rin ka­çı­nıl­maz­lı­ğı ile uza­yıp gi­den bir ma­li­yet ana­li­zi ya­pı­la­bi­lir. Ye­dek par­ça it­ha­la­tın­da­ki dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı­mı­zın eko­no­mik olum­suz­lu­ğu­nu da göz önü­ne ala­bi­li­riz.


Oy­sa ki, son yıl­lar­da dün­ya eko­no­mi­si üze­rin­de 3 mil­yon do­lar gi­bi yük­sek ci­ro hac­mi­ne sa­hip oto ye­ni­le­me sek­tö­rü­nün ül­ke eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­sı hiç de ha­fi­fe alın­ma­ya­cak bo­yut­lar­da­dır. Ona­rım tek­nik­le­ri, ona­rım ekip­man­la­rı, bil­gi ve Ar-Ge fa­ali­yet­le­ri­nin ço­ğu, za­ten yurt dı­şın­dan ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­rıl­mış du­rum­da. Av­ru­pa'nın bir­çok ül­ke­sin­de ta­mir ye­ri­ne de­ği­şi­me gi­di­le­rek, sök-tak tek­ni­ği­nin en bü­yük za­fi­ye­ti ye­tiş­miş- ye­tiş­ti­ril­miş ni­te­lik­li eği­tim­li is­tih­da­mın ol­ma­yı­şı ve iş­çi­li­ğin be­de­li­nin yük­sek­li­ği­dir. Ül­ke­miz­de yay­gın ser­vis ağı­na sa­hip, ni­te­lik­li iş­gü­cü ile si­gor­ta­lı­la­rın ve si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin ha­sar ika­me­le­rin­de ken­di hür ira­de­le­riy­le hiz­met­te ter­cih et­tik­le­ri bir­çok ye­dek par­ça ona­rım­cı­sı, ka­por­ta, bo­ya, me­ka­nik, gö­çük us­ta­sı ve ser­vi­si mev­cut bu­lun­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de oto ha­sar ka­za ona­rım­la­rı­nın ter­ci­hi­nin par­ça de­ği­şi­mi ye­ri­ne ona­rım (ta­mir) tek­ni­ği kul­la­nıl­ma­sı ile geç­ti­ği­miz yıl­lar­da 500 bin do­lar ci­va­rın­da bir ta­sar­ruf sağ­lan­mış­tır.
İş­çi­lik sü­re­cin­de­ki sa­at­lik ar­tış ile bir­lik­te, ka­za­nı­lan ye­dek par­ça ona­rım ta­sar­ru­fu­na kat­kı sağ­la­mak, it­hal et­mek, dı­şa ba­ğım­lı ol­mak ye­ri­ne mil­let­çe üret­mek, üret­tik­çe ta­sar­ruf sağ­la­mak ve ül­ke­miz çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak bi­linç­li bir tü­ke­tim­le mev­cut ola­cak­tır. Es­na­fı­mız eko­no­mi­mi­zin sü­rek­li can­lı ve di­na­mik ola­rak ha­re­ket­le­ne­bi­le­ce­ği ve ta­sar­ruf iv­me­si­nin or­ji­na­le sa­dık ka­lı­na­rak ta­mir tek­ni­ği ile müm­kün ola­bil­di­ği ise yad­sı­na­maz bir ger­çek­tir.


Bu ka­za­nı­mın fark­lı et­ki­le­ri de mev­cut ta­bii ki. Si­gor­ta po­li­çe­le­ri üze­rin­de olan ha­sar­prim den­ge oran­la­rı, si­gor­ta­lı­la­rın ter­cih­le­ri­ni ona­rım­dan ya­na kul­lan­ma­la­rı, ken­di büt­çe­le­ri açı­sın­dan da çok cid­di ta­sar­ruf sağ­lar­ken, araç or­ji­nal­li­ği­nin bo­zul­ma­ma­sı, ikin­ci el sa­tış­ta de­ğer kay­bı­nı par­ça de­ğiş­ti­ril­me­me­si ne­de­niy­le de ko­ru­ya­cak­tır. Po­li­çe ye­ni­le­me dö­nem­le­rin­de kar­şı­mı­za çı­kan po­li­çe tu­ta­rı­nı di­rekt et­ki­le­yen öde­nen pri­min ha­sa­ra ora­nın­da­ki bu ma­li­yet kar­şı­sın­da, hem ül­ke­miz hem de mil­le­ti­miz ta­sar­ruf sağ­lı­ya­cak­tır.


Si­gor­ta şir­ket­le­ri­miz, si­gor­ta­lı araç sa­hip­le­ri­miz, ona­rım ya­pan es­na­fı­mız, ko­bi­miz, ha­sa­rı ra­por­la­yan eks­pe­ri­miz, he­pi­miz bu ta­sar­ru­fun bir par­ça­sı ola­bil­mek­te­yiz. 2018 yı­lı ilk ya­rı­sı­na bak­tı­ğı­mız­da yü­rür­lük­te olan 3 mil­yo­nu aş­kın mo­tor­lu ka­ra ta­şı­tı kas­ko si­gor­ta po­li­çe­si sa­hip­le­ri­nin bü­yük bö­lü­mü ha­sar ona­rım­la­rın­da çe­şit­li mi­ni ona­rım te­mi­nat ve kloz­la­rıy­la za­ten bu ta­sar­ru­fa kat­kı sağ­la­mak­ta­dır­lar.
Mil­li bir­li­ği­mi­zin ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin, sür­dü­rü­le­bi­lir eko­no­mik bü­yü­me­nin te­me­li­nin ik­ti­sat­la, üre­ten eko­no­miy­le ola­ca­ğı­nın bi­lin­ciy­le TOB­FED ola­rak par­ça de­ği­şi­mi ye­ri­ne ona­rı­mın ter­cih edil­me­si­ni öne­ri­yor ve bu yön­de­ki gi­ri­şim­le­ri des­tek­li­yo­ruz.”


Ço­rum Açık Oto Pa­za­rı, bu haf­ta da ikin­ci el sa­tı­cı ve alı­cı­la­rı­nı birara­ya ge­tirdi.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

 

OTOMOBİL
Markası      Modeli      Fiyatı (TL)

Audi A4 Sedan 1.6    2008    75 bin
BMW 330d Standart    2003    69 bin
Fiat Linea 1.3 Mjet ActiveP    2010    33 bin
Fiat Punto Grande 1.4 F A    2008    35 bin
Ford Fiesta 1.25 Trend    2010    27 bin
Ford Focus 1.6 Titanium    2008    45 bin
Hyundai Accent Era 1.6 Sel    2006    36 bin
Honda Civic 1.6 VTEC ES    2004    46 bin
Opel Astra 1.6 GL    1998    28 bin
Opel Corsa 1.2 Comfort    2003    31 bin
Opel Vectra 1.6 Elegance    2003    39 bin
Peugeot 406 2.0 SV    2002    27 bin
Renault R 12 Toros    1990    10 bin
Renault R 19 1.6 Eu RNEA    1998    19 bin
Renault Broadway 1.4 GTE    1993    11 bin
Renault Clio 1.5 DCI Icon    2015    55 bin
Renault Megane 1.6 RTE    2000    25 bin
Renault Symbol 1.5 DCI Jy    2014    49 bin
Skoda Superb 1.6 TDI Eleg    2013    94 bin
Toyota Avensis 1.6 Elegant    2011    64 bin
Toyota Corolla 1.4 Terra     2000    25 bin
Toyota Corolla 1.6 Comfrt     2007    56 bin
Toyota Corolla 1.6 Advance    2013    76 bin
Toyota Corolla 1.33 Life    2015    65 bin
Toyota Yaris 1.3 Sol    2004    34 bin
Volkswagen Bora 1.6 Pasifc    2005    42 bin
Volkswagen Golf 1.6 Comf    1999    33 bin
Volkswagen Jetta 1.6 TDI T    2011    71 bin
Volkswagen Passat 1.6 Trnd    2010    69 bin
Volkswagen Polo 1.4 Comf    2004    42 bin

 

TİCARİ ARAÇ 
Markası      Modeli        Fiyatı (TL)

Citroen Nemo Combi 1.4 H    2011    34 bin
Fiat Doblo Cargo 1.9 Mjet    2006    23 bin
Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet    2006    32 bin
Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet    2008    22 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2009    35 bin
Ford To. Connect 1.8 TDCI    2006    27 bin
Ford To. Courier 1.6 TDCI    2015    61 bin
Ford Transit 120 V    1998    24 bin
Ford Transit 300 S    2005    29 bin
Ford Transit 350 L    2004    29 bin
Mercedes-Benz Vito 112 C    2003    39 bin
Mitsubishi L300 Camlı Van    2000    20 bin
Peugeot Bipper 1.4 HDI CP    2010    37 bin
Peugeot Boxer 435 HDI    2015    68 bin
Peugeot Partner 1.6 HDI A    2017    70 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2010    41 bin
Renault Master 2.5 DCI    2005    26 bin
Volkswagen Caddy 1.9 TDI    2005    37 bin
Volkswagen Caravelle 2.0    2010    85 bin
Volkswagen Transporter 2.5    2004    33 bin
NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER