AK Partili gençler çiğköfte gününde buluştu

AK Par­ti Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı li­se­li genç­ler için çiğ köf­te gü­nü dü­zen­le­di.

AK Partili gençler  çiğköfte gününde buluştu

RE­CEP ME­BET
AK Par­ti Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı li­se­li genç­ler için çiğ köf­te gü­nü dü­zen­le­di.
AK Par­ti Genç­lik Kol­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve Ye­ni Seç­men Bi­rim Baş­ka­nı Onur Ci­van ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len prog­ra­ma AK Par­ti Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mu­ham­med Fa­tih Te­mur ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mu­rat Kı­lıç ile ba­zı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri de ka­tıl­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER