Akşener’i ziyaret ettiler

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, İYİ Par­ti Sun­gur­lu İl­çe Baş­ka­nı Faz­lı Ko­çak, İYİ Par­ti Sun­gur­lu İl­çe teş­ki­la­tı ve Sun­gur­lu­lu va­tan­daş­lar­la bir­lik­te TBMM’de ger­çek­leş­ti­ri­len İYİ Par­ti grup top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.

Akşener’i ziyaret ettiler

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, İYİ Par­ti Sun­gur­lu İl­çe Baş­ka­nı Faz­lı Ko­çak, İYİ Par­ti Sun­gur­lu İl­çe teş­ki­la­tı ve Sun­gur­lu­lu va­tan­daş­lar­la bir­lik­te TBMM’de ger­çek­leş­ti­ri­len İYİ Par­ti grup top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.


Sun­gur­lu Be­le­di­ye­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ka­la­ba­lık bir grup­la top­lan­tı­ya ka­tı­lım sağ­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, “Sun­gur­lu­lu hem­şe­ri­le­rim­le bir­lik­te par­ti­mi­zin grup top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dık. Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Me­ral Ak­şe­ner ha­nı­me­fen­di­yi din­le­dik. Ken­di­si­ni zi­ya­ret ede­rek il­çe teş­ki­la­tı­mız ve ça­lış­ma­la­rı­mız hak­kın­da is­ti­şa­re­ler yap­tık. Hem­şe­ri­le­ri­min il­gi­si ve des­te­ği biz­le­ri mut­lu edi­yor. İn­şal­lah Ge­nel Baş­ka­nı­mız Me­ral Ha­nı­me­fen­di li­der­li­ğin­de il­çe­miz, ili­miz ve ül­ke­miz İYİ ola­cak. Za­man ar­tık İYİ in­san­la­rın za­ma­nı.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.


Mec­lis­te grup top­lan­tı­sı­nın so­na er­me­siy­le Baş­kan Şa­hi­ner ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, İYİ Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek he­di­ye­ler tak­tim et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER