AOÇ iddialarını Meclis’e taşıdı

CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, Cum­hu­ri­yet’in ila­nın­dan 2 yıl son­ra mo­dern ta­rı­mı ge­liş­tir­mek ama­cıy­la Ata­türk ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ata­türk Or­man Çift­li­ği (AOÇ)’nin, eko­no­mik kriz do­la­yı­sıy­la is­raf ve za­rar­la gün­dem­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.

AOÇ iddialarını  Meclis’e taşıdı

CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, Cum­hu­ri­yet’in ila­nın­dan 2 yıl son­ra mo­dern ta­rı­mı ge­liş­tir­mek ama­cıy­la Ata­türk ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Ata­türk Or­man Çift­li­ği (AOÇ)’nin, eko­no­mik kriz do­la­yı­sıy­la is­raf ve za­rar­la gün­dem­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.


Ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­yan Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, “AOÇ ara­zi­si­nin yağ­ma­lan­ma­sı, ta­rım­dan hız­la uzak­laş­tı­rı­la­cak ka­rar­la­rın alın­ma­sı her yıl Sa­yış­tay ra­por­la­rın­da cid­di tes­pit­ler­le ka­mu­oyu gün­de­mi­ne ge­len AOÇ'de or­ta­ya atı­lan id­di­alar tar­tış­ma ya­rat­mış­tır.” de­di.
Ta­rım ve Or­man Ba­ka­nı Be­kir Pak­de­mir­li ta­ra­fın­dan ce­vap­lan­ma­sı­nı is­te­di­ği so­ru­la­rı da sı­ra­la­yan Kö­se’nin ko­nuş­ma­sı şöy­le: 
“Ata­türk ta­ra­fın­dan 1925 yı­lın­da, böl­ge üre­ti­ci­le­ri­nin des­tek­len­me­si ama­cıy­la ku­ru­lan ilk şa­rap fab­ri­ka­la­rın­dan bi­ri­nin ge­rek­çe­siz bir şe­kil­de ka­pa­tı­la­rak 2010 yı­lın­da "AOÇ Mü­ze ve Ser­gi Sa­lo­nu"na dö­nüş­tü­rül­me­si he­nüz an­la­şıl­ma­mış­ken üre­ti­len 60 bi­ne ya­kın şa­ra­bın de­po­lar­da "üre­tim ha­ta­sı" adı al­tın­da bek­le­til­di­ği id­dia edil­miş­tir. 


Yıl­lar­ca ta­rım ve hay­van­cı­lık ko­nu­sun­da önem­li ba­şa­rı­la­rın el­de edil­di­ği AOÇ içe­ri­sin­de,1930'lu yıl­lar­dan bu ya­na ka­şar pey­ni­ri ve be­yaz pey­nir üre­ti­mi­nin ya­pıl­dı­ğı bi­li­nir­ken, şu an­da yak­la­şık ola­rak 50 ton süt ka­şa­rı­nın üre­til­dik­ten son­ra sa­tı­şa su­nul­mak ye­ri­ne bo­zul­ma­ya terk edil­di­ği di­ğer id­di­alar ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. 


AOÇ içe­ri­sin­de bu­lu­nan ve tes­cil­li kül­tür mi­ra­sı ola­rak ka­yıt­lar­da yer alan mül­ki­ye­ti de bu­ra­ya ait olan Al­man Bü­yü­kel­çi­li­ği bi­na­sı­nın, "ka­mu ya­ra­rı gö­ze­te­rek ça­lı­şan ve kar ama­cı güt­me­yen der­nek ve va­kıf­la­ra" sos­yal te­sis ola­rak kul­lan­ma­la­rı ama­cıy­la ki­ra­la­na­ca­ğı ka­ra­rı­nın çık­ma­sı­nın ar­dın­dan Hay­rat Vak­fı'na be­del­siz ola­rak ki­ra­lan­dı­ğı da ge­len di­ğer bil­gi­ler ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. 
Bu bağ­lam­da;


Tür­ki­ye'nin ya­şa­dı­ğı eko­no­mik kriz kar­şı­sın­da "da­ha çok üre­te­ce­ğiz, mil­li ta­rım pro­je­si­ne ge­çe­ce­ğiz" der­ken bir yan­dan da AOÇ gi­bi yer­le­rin ta­ma­men ta­rım­dan ko­pa­rıl­ma­sı yö­nün­de­ki po­li­ti­ka­la­rı­nız ara­sın­da cid­di çe­liş­ki­ler ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
AOÇ içe­ri­sin­de yer alan ve ka­pa­tı­lan şa­rap fab­ri­ka­sı son­ra­sı üre­ti­len yak­la­şık 60 bin şi­şe şa­ra­bın de­po­lar­da hiç­bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­den, "üre­tim ha­ta­sı" di­ye bek­le­til­di­ği id­di­ala­rı doğ­ru mu­dur? 


AOÇ bün­ye­sin­de Zi­ra­at Sa­nat­la­rı Fab­ri­ka­sı'nda üre­ti­len yak­la­şık ola­rak 50 ton süt ka­şa­rı­nın bo­zul­ma­ya bı­ra­kıl­dı­ğı bil­gi­si ger­çek mi­dir? Bu üre­tim­le be­ra­ber te­sis ne ka­dar za­ra­ra uğ­ra­mış­tır? Ko­nuy­la il­gi­li mü­fet­tiş gö­rev­len­di­ril­miş mi­dir? 
Hiç­bir üre­tim ha­ta­sı­nın ol­ma­dı­ğı ifa­de edi­len bu pey­nir­le­ri çü­rü­me­ye terk et­mek ye­ri­ne öğ­ren­ci yurt­la­rı­na, yar­dı­ma muh­taç ku­rum­la­ra, ha­yır ku­rum­la­rı­na ver­me­yi dü­şün­me­di­niz mi?


AOÇ mül­ki­ye­ti olan ve ara­zi içe­ri­sin­de yer alan ta­ri­hi Al­man Bü­yü­kel­çi­li­ği bi­na­sı­nın be­del­siz ola­rak Hay­rat Vak­fı'na ve­ril­di­ği doğ­ru mu­dur? 
Hü­kü­me­ti­niz ta­ra­fın­dan eko­no­mik kriz se­be­biy­le, ka­mu­da ta­sar­ruf ted­bir­le­ri alın­dı­ğı, va­tan­da­şa da ay­nı tel­kin­ler­de bu­lu­nul­du­ğu bir dö­nem­de çift­lik ara­zi­si sı­nır­la­rı için­de yer alan ko­nu­tu­nu­zun yük­sek ma­li­yet­ler­de ta­di­la­ta alın­dı­ğı doğ­ru mu­dur?
Te­sis­te üre­ti­mi ya­pı­lan tüm ürün­le­rin,  son 10 yıl­lık üre­tim is­ta­tis­tik­le­ri ne­ler­dir?” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER