Ceylan’dan kandil mesajı

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Mev­lid Kan­di­li ne­de­niy­le me­saj ya­yın­la­dı. 

Ceylan’dan kandil mesajı

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Mev­lid Kan­di­li ne­de­niy­le me­saj ya­yın­la­dı. 
Ço­rum hal­kı­nın ve Müs­lü­man âle­mi­nin kan­di­li­ni kut­la­yan Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: "Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­med (s.a.v)’in kut­lu do­ğu­mu âlem­le­re rah­met, tüm in­san­lı­ğa hu­zur ve saa­det ge­tir­miş­tir. O’nun do­ğu­mu ile Mek­ke’nin uf­kun­da par­la­yan Nü­büv­vet nu­ru ile kalp­le­ri­miz mü­nev­ver ol­muş, onun ge­li­şiy­le yi­ti­ri­len in­sa­ni duy­gu­lar ye­ni­den ka­za­nıl­mış­tır. O, tüm in­san­lık için ba­rış el­çi­si, tüm can­lı­la­ra kar­şı rah­met ve şef­kat Pey­gam­be­ri­dir. 


Bin­ler­ce yıl­lık geç­mi­şe uza­nan in­san­lık ta­ri­hi bo­yun­ca ge­len reh­ber­ler, pey­gam­ber­ler sil­si­le­si­nin so­nun­cu­su, ba­rış di­ni İs­lam'ı müj­de­le­yen sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­med ol­muş­tur. O, in­san­la­rın en ha­yır­lı­sı idi, her­ke­sin gü­ven­di­ği Mu­ham­med-ül Emin'di, Al­lah'ın in­san­lar ara­sın­dan seç­ti­ği doğ­ru­luk tim­sa­liy­di, gü­zel ah­la­kıy­la, en­gin hoş­gö­rü­süy­le, ada­le­tiy­le, mer­ha­me­tiy­le, mü­te­va­zı­lı­ğıy­la bü­tün in­san­lı­ğa ku­cak açan ör­nek bir şah­si­yet­ti. Onun ya­şa­yı­şı, onun ha­dis-i şe­rif­le­ri, onun sün­ne­ti sa­ye­sin­de in­san­lı­ğın önün­de ay­dın­lık bir de­vir baş­la­mış­tır. 


Bu ba­kım­dan, Mev­lid Kan­di­li, pey­gam­be­ri­mi­zin ya­şa­yı­şı­nı, ha­dis-i şe­rif­le­ri­ni, me­saj­la­rı­nı ye­ni­den ha­tır­la­mak, ye­ni­den dü­şün­mek ve la­yı­kıy­la an­la­mak için bir fır­sat­tır.
Bu gü­zel ge­ce­nin bü­tün in­san­lı­ğa sev­gi, rah­met, hu­zur ve ba­rış ge­tir­me­si, Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zi da­ha iyi ta­nı­ma­mı­za ve du­ala­rı­nı­zın da ka­bul ol­ma­sı te­men­ni­siy­le Mev­lid Kan­di­li­ni­zi teb­rik ede­rim.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER