Ceylan’dan kayınbabasına geçmiş olsun ziyareti

Ceylan, hastanede tedavi gören kayınbabası İsmail Eker’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ceylan’dan kayınbabasına geçmiş olsun ziyareti

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve MKYK üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde ya­tan ka­yın­ba­ba­sı İs­ma­il Eker’e geç­miş ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ile bir­lik­te has­ta­ne­de ya­tan ka­yın­ba­ba­sı­nı zi­ya­ret eden Cey­lan, İs­ma­il Eker’in du­ru­mu ile il­gi­li dok­tor­la­rın­dan bil­gi al­dı.

Cey­lan ka­yın­ba­ba­sı­nı­na geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ilett­kten son­ra di­ğer has­ta­la­rı da zi­ya­ret et­me­di .

AK Par­ti Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Ti­mur Cev­her ve di­ğer has­ta­la­rı da zi­ya­ret eden Cey­lan ve Ka­ra­dağ, geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti.  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER