CHP’liler esnafın nabzını yokladı

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) İz­mir Mil­let­ve­ki­li Bed­ri Ser­ter, Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB)’u zi­ya­ret ede­rek, için­de bu­lun­du­ğu­muz son eko­no­mik ko­şul­la­rı es­naf tem­sil­ci­le­riy­le ma­sa­ya ya­tır­dı.

CHP’liler esnafın  nabzını yokladı

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) İz­mir Mil­let­ve­ki­li Bed­ri Ser­ter, Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB)’u zi­ya­ret ede­rek, için­de bu­lun­du­ğu­muz son eko­no­mik ko­şul­la­rı es­naf tem­sil­ci­le­riy­le ma­sa­ya ya­tır­dı.
Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Ka­len­der, İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Gül­han Eke ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Onur Top­kül’den olu­şan he­yet­le bir­lik­te zi­ya­ret et­ti­ği ÇE­SOB’ta Bir­lik Baş­ka­nı Re­cep Gür ve Bir­lik Yö­ne­ti­ci­le­ri ile Es­naf Oda­sı Baş­kan­la­rı­nı din­le­yen İz­mir Mil­let­ve­ki­li Bed­ri Ser­ter, ül­ke eko­no­mi­si­nin son yıl­lar­da iyi­ye git­me­di­ği­ne dik­kat çek­ti.

Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu eko­no­mik kriz ve kriz­den çı­kış yol­la­rı­nı ara­mak ama­cıy­la STK’la­rı zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni ve fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk­la­rı­nı an­la­tan Ser­ter, ül­ke­nin kriz­den çı­kı­şı­nın tek yo­lu­nun üre­tim­den geç­ti­ği­ni kay­det­ti.
Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür ise, ta­rım, hay­van­cı­lık ve sa­na­yi­de ye­ni­den bir sıç­ra­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, it­hal gir­di ürün­ler ye­ri­ne yer­li ürün­le­re des­tek ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. 
Gür, ay­rı­ca sa­na­yi­de ça­lış­tı­rı­la­cak ka­li­fi­ye ele­man bu­lun­ma­dı­ğı­nı bu­nun için de mes­lek okul­la­rı­na önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di.
Zi­ya­ret­te ay­rı­ca Es­naf Oda­sı Baş­kan­la­rı­nın so­run­la­rı­nı din­le­yen CHP he­ye­ti, çö­zü­mü nok­ta­sın­da es­naf tem­sil­ci­le­riy­le gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER